ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Πιστοποιήσεις
ISO 9001:2008

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του.

Οι σκοποί που έχουν τεθεί από τη διοίκηση του Β.Ε.Θ. είναι:

 • Η πλήρης ικανοποίηση των μελών καθώς και όλων των εναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του.

 • Η συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων του Β.Ε.Θ. και η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού τόσο με τα μέλη, όσο και με τους προμηθευτές και το προσωπικό του.

 • Η πιστή τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 • Η συνεχής αναβάθμισή του, για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των μελών, μέσω της διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό.

 • Η διαρκής βελτίωσή του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Στο πλαίσιο αυτό το Β.Ε.Θ.:

 • Λαμβάνει μέριμνα για τη φύλαξη και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών του, καθ’ όλο το διάστημα που παραμένουν στις εγκαταστάσεις του.

 • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις για επίκαιρα θέματα.

 • Υποβάλλει προς την πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα.

 • Διοργανώνει και υποδέχεται εμπορικές αποστολές από ξένες χώρες.

 • Συμμετέχει σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις, πριμοδοτώντας και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

 • Παρέχει έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση στις επιχειρήσεις για θέματα κοινοτικών προγραμμάτων, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος άλλων χωρών, έρευνας και τεχνολογίας, αναπτυξιακά, επενδυτικά και κλαδικά θέματα καθώς και θέματα πιστοποίησης συστημάτων και προϊόντων.

 • Συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής.

 • Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή Επιμελητηριακά δίκτυα με στόχο τη μεταφορά της παγκόσμιας εμπειρίας στα ελληνικά δεδομένα και την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων.

 • Εκδίδει το δίμηνο περιοδικό έντυπο “ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” όπου αποτυπώνεται κυρίως η δραστηριότητα του Επιμελητηρίου σε θέματα επικαιρότητας και διανέμεται δωρεάν στα μέλη αλλά και σε όλους τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς.

 • Ενθαρρύνει τους εργαζομένους του να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών του.

 • Θεωρεί όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή κάθε καλόπιστη κριτική των συνεργατών και μελών του που αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θέτει υψηλούς στόχους με πυξίδα την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του και τη μετατροπή του σ’ ένα σύγχρονο αναπτυξιακό και αξιόπιστο οργανισμό, πραγματικό σύμβουλο, συμπαραστάτη και αρωγό σε κάθε επιχειρηματία της περιοχής μας αλλά και γενικότερα της χώρας.