ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Πιστοποιήσεις
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Μέλους

Οι σκοποί που έχουν τεθεί από τη διοίκηση του Β.Ε.Θ. είναι:
Η πλήρης ικανοποίηση των μελών καθώς και όλων των εναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του.
Η συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων του Β.Ε.Θ. και η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού τόσο με τα μέλη, όσο και με τους προμηθευτές και το προσωπικό του.
Η πιστή τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Η συνεχής αναβάθμισή του, για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των μελών, μέσω της διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό.
Η διαρκής βελτίωσή του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Στο πλαίσιο αυτό   παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο email :info@veth.gov.gr  ή  στο Fax 2310232667 του ΒΕΘ  το συνημμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.