ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2009
Υποχρεωτικός ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Δικαιολογητικά
Για την θεώρηση των οικογενειακών βιβλιαρίων ασθενείας για το 2009 απαιτούνται:
-Βιβλιάριο ασθενείας και συνταγολόγιο
-Μηχανογραφημένο σημείωμα θεώρησης
-Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2008
(όταν υπάρχει σύζυγος).
-Βεβαιώσεις σπουδών  (όταν υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν). 
-Φωτοτυπίες ταυτότητας όλων των μελών (για τα παιδιά εφόσον υπάρχουν).
-ΑΦΜ όλων των μελών (για τα παιδιά εφόσον υπάρχουν).
 
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν παλαιού τύπου βιβλιάρια ασθενείας πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον φωτογραφίες όλων των μελών για την αποκατάστασή τους.
 
Οι άμεσα ασφαλισμένοι εφόσον δεν τους έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ για να τους χορηγηθεί.
 
Η θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας μπορεί να γίνει μέχρι 31-12-2009 εφόσον υπάρχουν πλήρη δικαιολογητικά.
 
Στο μεταξύ σύμφωνα με έγγραφο του ΟΑΕΕ προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας και έχουν προστατευόμενα μέλη στην μερίδα τους και απαιτείται η σύνταξη απογραφικού δελτίου για την απόδοση ΑΜΚΑ θα πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:
Σε περίπτωση που προσέρχονται στην υπηρεσία για θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας και δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι μέχρι τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους θα υποβάλλουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την απογραφή των έμμεσων μελών του ΑΜΚΑ και η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας. Στις περιπτώσεις αυτές θα ισχύσει μόνον ένα δίμηνο ήτοι μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2009.
 
Στη συνέχεια εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα βιβλιάρια θα μπορούν να θεωρηθούν μέχρι 31-12-2009.
 
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, στα τηλέφωνα 210-5285578 και 210-5285579.