ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2011
Ανακοίνωση του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί, μαζί με άλλους πέντε συναφείς φορείς από την Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Λιθουανία και Κύπρο, το έργο με τίτλο: «Πιστοποίηση Επιχειρηματικών Ικανοτήτων» ΕU-CEC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci.
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξηενόςκοινού ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης των επιχειρηματικών ικανοτήτων των απασχολούμενων στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, με τη βοήθεια εργαλείων πληροφορικής. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: α) η περιγραφή της επιχειρηματικότητας ως οριζόντιας επαγγελματικής λειτουργίας, μέσα στα οκτώ επίπεδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), διαφόρων επαγγελματικών περιγραμμάτων, και με τη μορφή μεταφέρσιμων πιστωτικών μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων (EC-VET) και β) ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογήενός διαδικτυακού συστήματος πιστοποίησηςμαθησιακών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικότητας που επιτυγχάνονταισε τυπικό,άτυπο και μητυπικό πλαίσιο.
Ως εργαλείοπιστοποίησης επιλέχθηκε η μέθοδοςτουon-lineτεστ καθώς συγκεντρώνειπολλάπλεονεκτήματα, όπωςη αξιοπιστία, η αμεσότητακαι η ευκολία στην αξιολόγηση.Αυτά είναι πολύσημαντικά κριτήριαγιατοΕU-CEC καθώς η διαδικασία πιστοποίησηςθα πραγματοποιηθείσε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.Η διεξαγωγή της online δοκιμασίας βασίζεται σε μία πλατφόρμα εξέτασης η οποία είναι σχεδιασμένη για τις ανάγκες του έργου.
Κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης, ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που αντλούνται τυχαία από μιακοινή βάση δεδομένων, που περιέχει ερωτήσεις από τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες: Επιχειρηματικές Ευκαιρίες, Management, Marketing, Χρηματοοικονομικά ζητήματα, μεταφρασμένες σε πεντε γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, λιθουανικά, ελληνικά.
Εντός του Ιουνίου θα ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου σε στοχευμένες κατηγορίες ωφελουμένων, όπως είναι οι νέοι-ες επιχειρηματίες, οι απόφοιτοι αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που έχουν αιτηθεί έγκριση επιχορήγησης σε διάφορα προγράμματα κλπ. Η διαδικασία της πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου, σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους που διαθέτει το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Όσοι λοιπόν ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική αυτή εφαρμογή μπορούν να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους μέχρι τις 20/6/2011 στο Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας κα Εύα Ζαχαρέλη, τηλ. 2310545967 & 2310502770) ή να αποστείλουν σχετικό e-mail μέσω της ιστοσελίδας του έργου www.eu-cec.eu, από την οποία θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα για το σύνολο του έργου.
Είναι σαφές ότι η επιτυχία του όλου εγχειρήματος θα προκύψει από την κινητοποίηση των ανθρώπων (εργαζομένων, εργοδοτών) των Π.Μ.Ε. γι’ αυτό ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας.