ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2011
Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Εκλογικής Επιτροπής του ΒΕΘ

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι ταμειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο.

Η εξόφληση των οικονομικών  υποχρεώσεων και για το έτος 2010 θα πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:30.

 Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται προσωπικά με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκησή του είναι η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφοφόρου. Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει.

Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη καθώς και αν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για όλα τα άλλα αδικήματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρου 3γ του Ν.3419/2005.

Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο έχει μία ψήφο.

Τα νομικά πρόσωπα [Ομόρρυθμες Εταιρίες, Ετερόρρυθμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρίες, Συνεταιρισμοί καθώς και τα Υποκαταστήματα] εκπροσωπούνται στις εκλογές ως ακολούθως:
  • Κάθε προσωπική εταιρία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) μέχρι δύο ψήφους των ομορρύθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
  • Κάθε Ε.Π.Ε., μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.
  • Κάθε Α.Ε., τρείς ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
  • Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή ή του αναπληρωτού αυτού.
  • Κάθε αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
  • Κάθε συνεταιρισμός, δύο ψήφους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.

Η εκλογική επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011.
 
 
Επίσης η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του ΒΕΘ να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011(ημέρα κατά την οποία θα λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες του ΒΕΘ) και μέχρι ώρα 16.30, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (γραφεία ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27-3ος όροφος, Θεσσαλονίκη) αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου, περί καταθέσεως σε αυτό του ποσού των 50 ευρώ, και Υπεύθυνη Δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα), η οποία χορηγείται από τη γραμματεία της εκλογικής επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιριών ή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών ή Συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Σημείωση : Αναμένεται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον αριθμό των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης : Α) Τμήμα Βιοτεχνών Β) Τμήμα Υπηρεσιών.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, αρμόδιος κος Γεώργιος Δεληχάτσιος, τηλ.: 2310272502, 2310241668 & 2310241689.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Β.Ε.Θ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ