ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2012
Αυτοαπογροαφή ΑΕ, ΕΠΕ, Ο.Ε και Ε.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου 2012


Αγαπητά μέλη,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 θεσπίστηκε η σύσταση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). Το Γ.Ε.ΜΗ είναι μία μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Είναι το ενιαίο μητρώο για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ήδη λειτουργεί για όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν μετά τις 04/04/2011.

Οι  επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πριν τις 04/04/2011, και οι οποίες μέχρι σήμερα είναι καταχωρημένες στα Ειδικά και Νομαρχιακά Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, στο Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, στα Μητρώα ή Βιβλία Προσωπικών Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στα Μητρώα Αστικών Συνεταιρισμών και στα Μητρώα Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού, είναι υπόχρεες να καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ και θα πρέπει να αυτοαπογραφούν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αυτοαπογραφής, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται μοναδικό μητρώο όλων των επιχειρήσεων, ασχέτως της ημερομηνίας σύστασής τους, και επομένως σε αυτό θα καταχωρίζονται εφεξής τα νομικά γεγονότα, δηλώσεις και πράξεις όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων. Αριθμός μητρώου της επιχείρησης είναι αποκλειστικά ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. θα παράγουν πλέον τα έννομα αποτελέσματα για αυτήν. Επίσης, αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων θα είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ λειτουργούν στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, και για την δική σας επιχείρηση αρμόδια είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλόνικης.

Με την Υπουργική απόφαση Κ1-941/2012 του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως  αυτή τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012, καθορίσθηκε ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ (διαδικασία αυτοαπογραφής).

Οι ανώνυμες εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως 30/9/2012 ενώ οι Ο.Ε. και Ε.Ε. από 23/07/2012 έως 11/10/2012 και πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να προσκομίσουν τα σχετικά πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. από τις 2/7/2012 έως τις 2/12/2012.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Η διαδικασία της αυτοαπογραφής γίνεται ηλεκτρονικά. Με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης και με χρήση των κωδικών του Taxisnet, υποβάλλεται αίτηση-δήλωση, ατελώς, είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr), είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr).

Το πληροφοριακό σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη και τον ανακατευθύνει στις σχετικές φόρμες, ανάλογα με την νομική μορφή του απογραφόμενου νομικού προσώπου. Εκεί ορισμένα από τα πεδία θα είναι προσυμπληρωμένα.  Ο χρήστης τα ελέγχει, διορθώνει τυχόν ανακριβή και συμπληρώνει όσα από αυτά είναι κενά. Σε ορισμένα από τα πεδία, όπως π.χ. στην επωνυμία της εταιρίας, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα παρεμβολής. Εάν ωστόσο πεδίο από τα μη επιδεχόμενα διόρθωσης πάσχει, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει το πρόβλημα στην αρμόδια  Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ  και κατόπιν να προχωρεί κανονικά στην υπόλοιπη διαδικασία της αυτοαπογραφής.

Ο χρήστης οφείλει επίσης να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρίες
1.      Το ισχύον καταστατικό της εταιρίας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc).
2.      Το πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία κωδικοποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό (σε μορφή .doc)
3.      Το πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης στην οποία εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε μορφή .doc.
4.      Τo πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης (σε μορφή .doc).
5.      Τo πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης εάν είναι διαφορετική από την προηγούμενη (σε μορφή .doc).
6.      Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης (σε μορφή .doc)
7.      Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία λύεται η εταιρία (σε μορφή .doc).
8.      Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, (σε μορφή .pdf)

Ειδικά για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
1.      Το ισχύον καταστατικό της εταιρίας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc).
2.      Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων κατά την οποία κωδικοποιήθηκε ή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό (σε μορφή .doc)
3.      Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων στην οποία εκλέχτηκαν οι διαχειριστές σε μορφή .doc.
4.      Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής συνέλευσης των εταίρων (σε μορφή .doc)
5.      Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της συνέλευσης των εταίρων με την οποία λύεται η εταιρία (σε μορφή .doc).
6.      Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)
 
Ειδικά για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες
.   Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή doc). Εφόσον το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού (όλες σε μορφή doc.).
2.   Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)


Στο τέλος της διαδικασίας  της «ηλεκτρονικής» αυτοαπογραφής, το σύστημα θα εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου και την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Εναλλακτική διαδικασία απογραφής
Εναλλακτικά, και εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλει στα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα. Συνεπώς, το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ, ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά.
Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Η διαδικασία απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ ολοκληρώνεται αφού γίνει ο τελικός έλεγχος (αντιπαραβολή) από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, μόλις παραληφθούν τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα από την αρμόδια μέχρι τότε για τον υπόχρεο Αρχή.

Η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ θα είναι επίσης αρμόδια για τυχόν έλεγχο και διόρθωση των πεδίων εκείνων που ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια Αρχή και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια Αρχή.

Επίσης, εάν πριν την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ο υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρίας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – Γ.Ε.ΜΗ – Υ.Μ.Σ.
του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριστοτέλους 27 [3ος όροφος] – 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310272502, 2310241158, 2310241668 
Fax: 2310232667, 2310281635
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ