ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 30 Ιανουαρίου 2013 13:45:16


Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στη καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής καθώς και στην τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα είναι: 1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. 2. Νέες επιχειρήσεις και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις: Οι Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων, είναι οι ακόλουθες:
• Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ
• Να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια • Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης
• Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)
• Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) • Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας ή πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας). Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα.
• Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
• Να τηρούν ή να δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
• Να υποβάλλουν δαπάνες στα επενδυτικά τους σχέδια που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• Να υποβάλλουν έως μια πρόταση ανά ΑΦΜ/υπό σύσταση επιχείρηση
• Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται: • Για τη Μεταποίηση από 30.000€ έως 300.000€ • Για τον Τουρισμό από 20.000€ έως 300.000€ • Για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες από 20.000€ έως 100.000€. Κάθε δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της Θεματικής Ενότητας στην οποία έχει υποβάλλει πρόταση. Στη περίπτωση αυτή αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 έως 25.04.2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή προτάσεων. ΟΙ προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή το αργότερο σε δέκα μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.