ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
Παράταση για το πρόγραμμα επιδότησης των ΜμΕ
Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2013 09:53:35


Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» ύψους 456 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στη καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής καθώς και στην τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.
 
Οι συνολικές επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν εκτιμώνται σε 900 εκατ. ευρώ. Αναμένεται δε να επωφεληθούν 10.000 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 4.000 θέσεις εργασίας. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κ.α. ).

Για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από τους ίδιους πόρους να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό, όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για λήψη χαμηλότοκων δανείων, κάλυψη εγγυητικών επιστολών κ.α.
 
Ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα είναι:
-Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
 - Νέες επιχειρήσεις και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις: Οι Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων, είναι οι ακόλουθες:
-Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ
-Να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας
-Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
- Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια 
- Να είναι ΜμΕ ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ
-Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)
- Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)
-Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) 
- Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας ή πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας). Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα.
-Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
-Να τηρούν ή να δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
-Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
-Να υποβάλλουν δαπάνες στα επενδυτικά τους σχέδια που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
-Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
-Να υποβάλλουν έως μια πρόταση ανά ΑΦΜ/υπό σύσταση επιχείρηση
- Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
 
Προϋπολογισμός
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:
- Για τη μεταποίηση από 30.000€ έως 300.000€
- Για τον τουρισμό από 20.000€ έως 300.000€ 
- Για το εμπόριο και τις υπηρεσίες από 20.000€ έως 100.000€.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της θεματικής ενότητας στην οποία έχει υποβάλλει πρόταση.
Στην περίπτωση αυτή αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή το αργότερο σε δέκα μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.