ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνικές εργασίες
Ημερομηνία: 20 Μαϊου 2013 13:40:26


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς υποψηφίου αναδόχου πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα, για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης τοποθέτησης μεταλλικών ικριωμάτων, καθαιρέσεων επικίνδυνων επιχρισμάτων, επαναχρωματισμού όλων των προσόψεων επί των οδών Αριστοτέλους 27 και Βλάλη και εντός της Στοάς για το διατηρητέο κτίριο στο οποίο εδρεύουν τα δύο επιμελητήρια καθώς επίσης και την επίβλεψη του έργου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται α) να είναι εγγεγραμμένος στο Τεχνικό Επιμελητήριο και ενήμερος σύμφωνα με προσκομιζόμενη βεβαίωση και β) να προσκομίσει κατάλογο με ανάλογα έργα που έχει αναλάβει και εκτελέσει μέχρι σήμερα.

Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη της διενέργειας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 05/06/2013 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, στο πρωτόκολλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον κ. Γεώργιο Δεληχάτσιο, στο τηλέφωνο 2310-267464.

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης και την επίβλεψη του έργου. Το ΒΕΘ και το ΕΕΘ διατηρούν το δικαίωμα σε κάθε στιγμή και περίπτωση να κηρύξουν άγονη χωρίς αιτιολογία και αζημίως την παρούσα και να επιστρέψουν τις προσφορές στους υποψηφίους ακόμα και μετά την αξιολόγησή τους.