ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
Λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο
Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2013 12:09:07


Σύμφωνα με το υπ άριθμ. 8209/23.05.2013 έγγραφό της, η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, τμήμα Πυρασφάλειας, ενημερώνει ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν στις βιομηχανίες- βιοτεχνίες και λοιπές επιχειρήσεις τα παρακάτω:

• Αποψίλωση των χόρτων από τους προαύλιους χώρους των εγκαταστάσεων και την απομάκρυνση όλων των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και την τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη. • Αποψίλωση των ξηρών χόρτων από τα πρανή των δρόμων, τους ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες της ΒΙΠΕΘ.

• Επιθεώρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των μέσων πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.

• Λήψη όλων των γενικών και ειδικών προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας.

• Ανασυγκρότηση των ομάδων πυρασφάλειας οι οποίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή.

• Αμέσως μετά τον θερισμό των σπαρμένων εκτάσεων που βρίσκονταιεξωτερικά (περιμετρικά) των βιομηχανιών – βιοτεχνιών να γίνει όργωμα για τη δημιουργία ζώνης πυροπροστασίας (αντιπυρική) πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων και
 
• Σωστή διευθέτηση των υλικών που αποθηκεύονται στους υπαίθριους χώρους καθώς και πρόβλεψη διαδρόμων πρόσβασης, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζεται η υπ΄αριθμ. 7/1996 πυροσβεστική διάταξη, όπου καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών λόγω κατασκευών ή επισκευών σε κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και στους ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων στις βιομηχανίες- βιοτεχνίες.