ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2014
Νέα τμήματα για τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών από το Ι.Κ.Δ.Θ.
Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2014 11:50:24


Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), το οποίο ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με το «ADR Group», έναν από τους διεθνώς σημαντικότερους βρετανικούς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών.

Οι ημερομηνίες των νέων τμημάτων είναι οι ακόλουθες:

• 14 – 19 Ιουλίου 2014

• 08 – 13 Σεπτεμβρίου 2014

• 29 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2014

Το Ι.Κ.Δ.Θ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100).

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του ADR Group. Η εκπαίδευση θα παρέχεται σε ομάδες των δεκαοκτώ (18) ατόμων κάθε φορά και με εκπαιδευτική περίοδο σαράντα (40) ωρών, ισομερώς κατανεμημένων σε χρονικό διάστημα πέντε (5) συνεχόμενων ημερών (8ώρες x 5ημέρες= 40ώρες).

Η πενθήμερη εκπαιδευτική περίοδος πλαισιώνεται:

α) από ένα προκαταρκτικό-προπαρασκευαστικό διάστημα 10 ημερών πριν από την έναρξη των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο του προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας και γραπτής αξιολόγησης του ADR Group, το οποίο οφείλουν να επεξεργαστούν και βάσει του οποίου οφείλουν να συντάξουν σύντομες γραπτές εργασίες στην ελληνική γλώσσα
 
και

β) από μια πρόσθετη ημέρα εξετάσεων τουλάχιστον 8ωρης διάρκειας αμέσως μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης ανέρχεται σε 52 ώρες.

Η εβδομάδα εκπαίδευσης περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία από διαπιστευμένους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους με πρακτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις διαμεσολαβήσεων υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών και διενέργεια εξετάσεων και πιστοποίησης γνώσεων των εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές. Η θεωρητική διδασκαλία θα γίνεται στα ελληνικά και αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά, ενώ η πρακτική εφαρμογή και οι εξετάσεις στα ελληνικά.
 
Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξετάσεων του Ι.Κ.Δ.Θ. οδηγεί στη χορήγηση του τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή του Ι.Κ.Δ.Θ., καθώς και στη χορήγηση του αναγνωρισμένου διεθνώς τίτλου του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή του ADR Group (ΑDR Group Accredited Mediator Certificate), και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν και στον τίτλο του INADR (International Academy of Dispute Resolution), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας διαμεσολαβήσεων στο εξωτερικό.

Επιπλέον, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές του Ι.Κ.Δ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συνέχεια στις εξετάσεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010, ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές κατά το άρθρο 7 του ιδίου νόμου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. απευθύνεται:

α) σε δικηγόρους (ανεξαρτήτως Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν),

β) σε μη δικηγόρους (μόνο για διαμεσολαβήσεις σε διασυνοριακές διαφορές κατά την έννοια του άρθρου 4 Ν. 3898/2010) αποφοίτους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή, υπό προϋποθέσεις, της αλλοδαπής.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη και ενιαία σειρά προτεραιότητας για δικηγόρους και μη δικηγόρους. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα επαναληφθεί σε τακτούς χρονικούς κύκλους σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr, επιλέγοντας στην αίτησή τους τον εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο προτίθενται να συμμετάσχουν.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι εντάσσονται στον κύκλο εκπαίδευσης που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και την επιλογή του τμήματος που θα έχει δηλωθεί, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) εάν ο αιτών υποψήφιος διαμεσολαβητής είναι δικηγόρος:

1. Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικα Περί Δικηγόρων). Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται να προσκομηθεί το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά από την ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

3. Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.

β) εάν ο αιτών υποψήφιος διαμεσολαβητής δεν είναι δικηγόρος:

1. Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι στο πρόσωπο του αιτούντος δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται να προσκομηθεί το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά από την ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.

3. Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών και στην περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, ο δηλώσας ενδιαφέρον χάνει τη σειρά προτεραιότητάς του, η οποία καταλαμβάνεται από επομένους δηλώσαντες ενδιαφέρον με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Ο κύκλος εκπαίδευσης διαρκεί έξι ημέρες (πέντε ημέρες εκπαίδευσης και μία ημέρα εξετάσεων) από 09:00 έως 18:00 ημερησίως (με ενδιάμεσα διαλείμματα με καφέ και ελαφρύ γεύμα). Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στους πιστοποιημένους χώρους του κτιρίου του Δ.Σ.Θ. στη Διαγώνιο (Τσιμισκή 103, είσοδος από την οδό Ισαύρων).

Τα δίδακτρα για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές ανέρχονται στα 1.900 ευρώ και περιλαμβάνουν το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού που θα διατεθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους υποψηφίους, το κόστος των εξετάσεων καθώς και το κόστος της εστίασης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το σύνολο του ποσού προκαταβάλλεται με κατάθεση ή έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Κ.Δ.Θ. στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 265/296041-96. Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι GR8401102650000026529604196 και ο κωδικός SWIFT της τράπεζας (BIC) ETHNGRAA. Για την κατοχύρωση της θέσης, είναι απαραίτητη η εμπρόθεσμη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής πριν την πλήρη εξόφληση των διδάκτρων, το ποσό της προκαταβολής (900 ευρώ) δεν επιστρέφεται.

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία εκπαίδευσης ή η διακοπή της εκπαίδευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν δικαιολογούν, έστω και μερική, επιστροφή του προαναφερόμενου ποσού στους υποψηφίους. Οι δύο δόσεις κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Κ.Δ.Θ. στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 265/296041-96. Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι GR8401102650000026529604196 και ο κωδικός SWIFT της τράπεζας (BIC) ETHNGRAA.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr στην επιλογή «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» (κατηγορία «Χρήσιμα»).