ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2014
Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός από ΒΕΘ και ΕΕΘ για επαγγελματική στέγη
Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2014 13:35:35


Πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση για επαγγελματική χρήση ισόγειου καταστήματος, εκτάσεως σαράντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και τριάντα έξι εκατοστών (48,36 τ.μ.), επί της οδού Αριστοτέλους 27 και Βλάλη  51 γωνία, συγκυριότητας και συννομής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) εξ’ αδιαιρέτου εκάστου διενεργούν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ). Πρόκειται για οκταετή μίσθωση από 01.11.2014, ενώ κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συμφερότερη προσφορά.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία του Β.Ε.Θ., που βρίσκονται επί της οδού Αριστοτέλους 27 στη Θεσσαλονίκη (3ος όροφος).

Πιο συγκεκριμένα οι διοικούσες επιτροπές των δύο επιμελητηρίων, προχωρούν στον εν λόγω διαγωνσιμό λαμβάνοντας  υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄ 212/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεις εργασιών».
 
2. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. θ΄ του Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».

3. Τον υπ’ αριθμ. 2081/1992 νόμο περί (Ρύθμισης του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίησης των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αριθμ. ν. 3419/2005, Φ.Ε.Κ. Α 297/6-12-2005.

4. Τις α) με αριθ. 10/15.07.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Ε.Θ, β) από 1394/17.09.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Β.Ε.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του ΒΕΘ, είτε να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του ΒΕΘ (veth.gov.gr), ή από την ιστοσελίδα του ΕΕΘ (www.eeth.gr).

Ακολουθεί η διακήρυξη 

_prokhryjh_diagvnismoy