ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2015
To νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα μέλη των επιμελητηρίων από την 1-1-2015
Ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2015 11:10:17


Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων (Ν.4314/2014), ΦΕΚ 265, τεύχος Α΄) από 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται με το Ν.2081/1992, ΦΕΚ 154, τεύχος Α’.

Ωστόσο επειδή μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), μπορεί κάθε μέλος να καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΥΑ 78030/30.12.2015, ΦΕΚ 3586, τεύχος Β΄). Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων, παρέχονται σε κάθε μέλος με την καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας ορίζεται ανά νομική μορφή ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ                                                ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (σε ευρώ)

• Α.Ε.                                                                        50,00
• Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.
• Ε.Ο.Ο.Σ.

• Ε.Π.Ε.                                                                    40,00 
• Ι.Κ.Ε.
• Συν.Π.Ε.
• Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.             

• Ο.Ε.                                                                       30,00 
• Ε.Ε. 
• Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.
• Αστικές Εταιρείες
• Κοινοπραξίες                                                       

• Ατομικές Επιχειρήσεις                                          10,00   
• Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων


Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:
 
i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής:

Περιγραφή ανταποδοτικής υπηρεσίας
Ενιαίο τέλος


• Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής 5,00€
• Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας 10,00€
• Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους 5,00€

Τέλος, με την ΚΥΑ 79752, ΦΕΚ 3623, τεύχος Β΄, καθορίζονται ενιαία ειδικά τέλη των προβλεπόμενων επιμελητηριακών υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ, την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασμάτων, καθώς κει τέλη αρχικής καταχώρησης και οποιασδήποτε μεταβολή στη μερίδα και στο φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης, θεσπίζεται τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατά νομική μορφή ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
                                               ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (σε ευρώ)

• Ανώνυμες Εταιρείες                                                                                               320,00

• Υποκαταστήματα Αλλοδαπών                                                                              300,00
• Ανωνύμων Εταιρειών
• Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού
• Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

• Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης                                                                     150,00
• Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 

• Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες                                                                   100,00 
• Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
• Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ
• Κοινοπραξίες 

• Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)                                 80,00 
• Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

• Ατομικές επιχειρήσεις                                                                                            30,00
• Υποκαταστήματα Ημεδαπών επιχειρήσεων                      Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο

• Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005
 
• Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.                                              20,00

Με την ίδια ΚΥΑ ορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος είσπραξης των ενιαίων ειδικών τελών, ο φορέας συγκέντρωσης καθώς και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων ή αποσπασμάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήροιο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310267464, 2310277500, fax: 2310232667
e-mail: info@veth.gov.gr