ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2015
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και προσωπικού ΒΕΘ
Ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2015 13:07:39


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ασφαλίσει τα περιουσιακά του στοιχεία καθώς και το προσωπικό του Επιμελητηρίου για το διάστημα από 1.3.2015 έως και 29.2.2016 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι και την 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου, οδός Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη. Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή.

H παραπάνω πρόσκληση εναρμονίζεται προς τις διατάξεις του άρθρου 4 § 8 του κ.ν. 2081/1992 (“Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις”) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 363/1979 (“Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών”).

Οι άνω διατάξεις καταργήθηκαν μεν ρητά σύμφωνα με το άρθρο 199 § 1 περ. 47 και 60 του ν. 4281/2014 (“Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”), ορίζεται, όμως, ως έναρξη ισχύος του νέου νομοθετικού πλαισίου η 1.03.2015 σύμφωνα με το άρθρο 201 § 1 του ως άνω ν. 4281/2014. Τέλος, σύμφωνα με τις §§ 1 και 2 του άρθρου 198 του ν. 4281/2014 “1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων δημοσίων έργων και συμφωνιών-πλαισίων, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 37, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης τους".

Αντικείμενα ασφάλισης –Ασφαλιστικές καλύψεις- Ειδικές καλύψεις

1. Ασφάλιση Περιουσίας

Αναλυτικά η ασφάλιση θα καλύπτει τους κάτωθι κινδύνους – υλικές ζημίες:
Πυρκαγιά και Κεραυνός, Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση Οχήματος, Καπνός Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων-Υπερχείλιση Δεξαμενών Κλοπή/Ληστεία, Διασάλευση-Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατικές ενέργειες, Σεισμός. Αστική Ευθύνη Έναντι Γειτόνων, Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων Βραχυκύκλωμα (Ζημιά Βραχυκυκλωθέντος).

Αποκομιδή συντριμμάτων σε Α’ κίνδυνο μέχρι του ποσού 53.400 ευρώ

Α) Του κτιρίου συνιδιοκτησίας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στον τρίτο και τέταρτο όροφο πολυώροφης οικοδομής επί της οδού Αριστοτέλους 27 και αποτελείται από:

3ος όροφος 647,30 τ.μ. ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γραφεία λειτουργίας του Επιμελητηρίου

4ος όροφος 562,70 τ.μ. ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων συνεδριάσεων και χώρος αποθήκευσης αρχείων του Επιμελητηρίου.

Β) Του περιεχομένου των γραφείων του ανωτέρω ασφαλιζόμενου κτιρίου και αναλυτικότερα:
 
Έπιπλα-Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών, Δεκατρείς πίνακες, Τέσσερα αντίγραφα ζωγραφικής, Τρία κάδρα πολυτελείας, Δύο προσωπογραφίες προέδρων, Δύο ξυλόγλυπτες αγιογραφίες, Δύο αγιογραφίες.

Ένα χαλί αξίας ευρώ 11.739 και έναν τάπητα.
Αξία Κτιρίου 616.288,00 €
Αξία περιεχομένων γραφείων 451.651,00 €
Αξία Επεκτάσεων Ασφαλιστικής κάλυψης 146.735,00 €

Συνολική αξία 1.214.674,00 €

2. Ασφάλιση Χρημάτων

Τα χρήματα εντός χρηματοκιβωτίου και τα χρήματα κατά τη διάρκεια μεταφοράς θα ασφαλιστούν έναντι κινδύνου κλοπής, διαρρήξεως και/ ή ληστείας ή ληστείας δι’ ενόπλου βίας των χρηματοκιβωτίων και κατά τη μεταφορά που γίνεται εντός Ελληνικής Επικράτειας από εξουσιοδοτημένο προσωπικού του Β.Ε.Θ. ηλικίας 21-65 ετών από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Β.Ε.Θ. προς τράπεζες, πελάτες και προμηθευτές του και αντιστρόφως.

Χρήματα και αντικείμενα τρίτων που το Β.Ε.Θ. έχει στην κυριότητά του ως παρακαταθήκη ή φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται επαγγελματικά από αυτό, εκτός αντίθετης συμφωνίας με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αξία Χρημάτων εντός Χρηματοκιβωτίου 45.000,00 €
Αξία Χρημάτων κατά τη Διάρκεια Μεταφοράς 45.000,00 €

Συνολική αξία 90.000,00 €

3. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης


Κάλυψη ζημιών τρίτων συνεπεία ατυχήματος με υπαιτιότητα του Β.Ε.Θ. όπου περιλαμβάνονται αναλυτικότερα:

σωματικές βλάβες συμπεριλαμβανομένης ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης,θάνατος, υλικές ζημίες, δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του,αναγκαία έξοδα για παροχή πρώτων βοηθειών σε τρίτους, αναγκαία έξοδα για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου, δαπάνες και έξοδα διεξαγωγής σχετικής δίκης.

Αξία Σωματικής βλάβης ή θανάτου κατ’ άτομο 100.000,00 €
Αξία σωματικής βλάβης ή θάνατος κατά περιστατικό 250.000,00 € Αξία υλικών ζημιών κατά περιστατικό 15.000,00 €
Αξία ομαδικού ατυχήματος 400.000,00 €

Συνολική ανώτατη αξία 400.000,00 €


4. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Κάλυψη ατυχημάτων που τυχόν συμβούν στους δώδεκα (12) υπαλλήλους του Β.Ε.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Αναλυτικότερα με την ανωτέρω ασφάλιση καλύπτεται οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή διατάραξη της υγείας του ασφαλισμένου, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί αντικειμενικά και συνιστά αποκλειστική και αποδεδειγμένη αιτία θανάτου, ανικανότητας για εργασία ή ανάγκης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας που θα συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου.

Αξία θανάτου από ατύχημα 58.694,00 €
Αξία μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα 58.694,00 €
Αξία μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα 58.694,00 €
Αξία ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα 600,00 €
Αξία μηνιαίας απώλειας εισοδήματος 575,00 €

Συνολική ανώτατη αξία 58.694,00 €


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος κ.  Αντώνιος Μαραγκός , τηλ. 2310267464.