ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2015
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Ημερομηνία: 2 Νοεμβρίου 2015 13:41:06


To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του γραφιστικού σχεδιασμού, της καλλιτεχνικής επιμέλειας και της σελιδοποίησης του επετειακού λευκώματος 90 χρόνων λειτουργίας του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 6.396 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού εξόδων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία – Γραφιστική Επιμέλεια Επετειακού Λευκώματος

Ο μέγιστος αριθμός σελίδων του Επετειακού Λευκώματος δεν θα υπερβεί τις Τετρακόσιες (400) σελίδες, τετράχρωμες (4χρ) συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου.

Το έργο που αναλαμβάνει ο ανάδοχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

-Γραφιστική επιμέλεια/Επιμέλεια έκδοσης

-Επεξεργασία εικόνων – φωτογραφιών (τονική διόρθωση, καθάρισμα από τυχόν φθορές,κλπ.)/Σελιδοποίηση/Μοντάζ - Παρουσίαση και εκτύπωση τελικού αρχείου (προσχεδίου)

- Έλεγχος – Αποστολή του τελικού αρχείου στο Τυπογραφείο

- Έλεγχος εκτύπωσης σύμφωνα με το δοκίμιο.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και έχουν αντικείμενο συναφές με το έργο της παρούσας πρόσκλησης, πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007.

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 
Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, 3ος ΟΡΟΦΟΣ , 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιέχει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (φάκελο δικαιολογητικών, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς) με την σχετική για τον καθένα αναφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένα άτομα από τους ενδιαφερόμενους. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και τη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και τον τίτλο του φακέλου.

Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους, περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους:

Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Ο φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986(ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζομένου ότι: 

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας πρόσκλησης

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
-Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.
-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986(ΦΕΚ 75Α) περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση που πρόκειται να του ανατεθεί το έργο, να προσκομίσει εγκαίρως τα κατά το προαναφερόμενο άρθρο δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Δ. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

Ε. Εταιρική Ταυτότητα του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία και διακριτικό τίτλο της επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

Α. Σύνθεση και Εμπειρία της Ομάδας Έργου και πιο συγκεκριμένα: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, όπως: Εκδόσεις, λευκώματα, πολυσέλιδα έντυπα και περιοδικές εκδόσεις φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, προσκομίζοντας βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της πρόσκλησης. Αποδεδειγμένη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, προγράμματα, Εκτυπωτές), ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου.

Β. Μεθολογική Προσέγγιση του Έργου, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και ο τρόπος υλοποίησης του έργου.

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά του προσφέροντος θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ(χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το έργο.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμία αλλαγή.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.