ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού του ΒΕΘ
Ημερομηνία: 28 Απριλίου 2017 13:13:51


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ασφαλίσει τα περιουσιακά του στοιχεία καθώς και το προσωπικό του Επιμελητηρίου για το διάστημα από 16.5.2017 έως και 16.5.2018 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι και την 15 Μαϊου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα Γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη. H ως άνω πρόσκληση εναρμονίζεται προς τις διατάξεις του άρθρου 4 § 8 του κ.ν. 2081/1992 (“Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις”) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 363/1979 (“Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών”).

Αντικείμενα ασφάλισης –Ασφαλιστικές καλύψεις- Ειδικές καλύψεις

1. Ασφάλιση Περιουσίας

Αναλυτικά η ασφάλιση θα καλύπτει τους κάτωθι κινδύνους – υλικές ζημίες: Πυρκαγιά και Κεραυνός, Πτώση Αεροσκάφους, Πρόσκρουση Οχήματος, Καπνός

Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων-Υπερχείλιση Δεξαμενών Κλοπή/Ληστεία, Διασάλευση-Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατικές ενέργειες, Σεισμός. Αστική Ευθύνη Έναντι Γειτόνων, Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων Βραχυκύκλωμα (Ζημιά Βραχυκυκλωθέντος). Αποκομιδή συντριμμάτων σε Α’ κίνδυνο μέχρι του ποσού 53.400 ευρώ

Α) Του κτιρίου συνιδιοκτησίας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
, το οποίο βρίσκεται στον τρίτο και τέταρτο όροφο πολυώροφης οικοδομής επί της οδού Αριστοτέλους 27 και αποτελείται από: 3ος όροφος 647,30 τ.μ. ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γραφεία λειτουργίας του Επιμελητηρίου. 4ος όροφος 562,70 τ.μ. ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων συνεδριάσεων και χώρος αποθήκευσης αρχείων του Επιμελητηρίου.
 
Β) Του περιεχομένου των γραφείων του ανωτέρω ασφαλιζόμενου κτιρίου και αναλυτικότερα
Έπιπλα-Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών, Δεκατρείς πίνακες, Τέσσερα αντίγραφα ζωγραφικής, Τρία κάδρα πολυτελείας, Δύο προσωπογραφίες προέδρων, Δύο ξυλόγλυπτες αγιογραφίες, Δύο αγιογραφίες. Ένα χαλί αξίας ευρώ 11.739 και έναν τάπητα. Αξία Κτιρίου 616.288,00 € Αξία περιεχομένων γραφείων 451.651,00 € Αξία Επεκτάσεων Ασφαλιστικής κάλυψης 146.735,00 € Συνολική αξία 1.214.674,00 €

2. Ασφάλιση Χρημάτων
Τα χρήματα εντός χρηματοκιβωτίου και τα χρήματα κατά τη διάρκεια μεταφοράς θα ασφαλιστούν έναντι κινδύνου κλοπής, διαρρήξεως και/ ή ληστείας ή ληστείας δι’ ενόπλου βίας των χρηματοκιβωτίων και κατά τη μεταφορά που γίνεται εντός Ελληνικής Επικράτειας από εξουσιοδοτημένο προσωπικού του Β.Ε.Θ. ηλικίας 21-65 ετών από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Β.Ε.Θ. προς τράπεζες, πελάτες και προμηθευτές του και αντιστρόφως. Χρήματα και αντικείμενα τρίτων που το Β.Ε.Θ. έχει στην κυριότητά του ως παρακαταθήκη ή φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται επαγγελματικά από αυτό, εκτός αντίθετης συμφωνίας με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αξία Χρημάτων Εντός Χρηματοκιβωτίου 45.000,00 € Αξία Χρημάτων κατά τη Διάρκεια Μεταφοράς 45.000,00 € Συνολική αξία 90.000,00 €.


3. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Κάλυψη ζημιών τρίτων συνεπεία ατυχήματος με υπαιτιότητα του Β.Ε.Θ. όπου περιλαμβάνονται αναλυτικότερα: σωματικές βλάβες συμπεριλαμβανομένης ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης,θάνατος, υλικές ζημίες, δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του,αναγκαία έξοδα για παροχή πρώτων βοηθειών σε τρίτους, αναγκαία έξοδα για διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου, δαπάνες και έξοδα διεξαγωγής σχετικής δίκης. Αξία Σωματικής βλάβης ή θανάτου κατ’ άτομο 100.000,00 € Αξία σωματικής βλάβης ή θάνατος κατά περιστατικό 250.000,00 € Αξία υλικών ζημιών κατά περιστατικό 15.000,00 € Αξία ομαδικού ατυχήματος 400.000,00 € Συνολική ανώτατη αξία 400.000,00 €

4. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
Κάλυψη ατυχημάτων που τυχόν συμβούν στους έντεκα (11) υπαλλήλους του Β.Ε.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
Αναλυτικότερα με την ανωτέρω ασφάλιση καλύπτεται οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή διατάραξη της υγείας του ασφαλισμένου, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί αντικειμενικά και συνιστά αποκλειστική και αποδεδειγμένη αιτία θανάτου, ανικανότητας για εργασία ή ανάγκης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας που θα συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου. Αξία θανάτου από ατύχημα 58.694,00 € Αξία μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα 58.694,00 € Αξία μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα 58.694,00 € Αξία ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα 600,00 € Αξία μηνιαίας απώλειας εισοδήματος 575,00 € Συνολική ανώτατη αξία 58.694,00 €

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος κ. Μαραγκός Αντώνιος , τηλ. 2310267464.