ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μητρώο Συμβούλων του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών του ΒΕΘ
Ημερομηνία: 18 Μαϊου 2017 13:16:23


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας που επιδεικνύει για τη στήριξη των μελών του, πρόκειται να λειτουργήσει Τμήμα Ενημέρωσης των μελών του για τις δυνατότητες διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι οποιουδήποτε πιστωτή (τραπεζών, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών, προμηθευτών κ.λπ.) καθώς και για τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις του Νόμου 4469/3-5-2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Το εν λόγω Τμήμα το οποίο εντάσσεται στη δομή του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΚεΔιαΒΕΘ) και λειτουργεί στο πλαίσιο του Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας του ΚεΔιαΒΕΘ, καθώς και εν γένει του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης θα παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στα μέλη του για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στις ρυθμίσεις του νόμου, καθώς και γενικότερα για τις δυνατότητες αξιοποίησης των λοιπών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διευθέτηση οφειλών (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, Νόμος Κατσέλη, Διαδικασίες Εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα κ.λπ.).
Το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση στην έδρα του Επιμελητηρίου μεταξύ των ωρών 09.30 και 11.30 και θα αποτελείται από πιστοποιημένους διαμεσολαβητές του «Κέντρου Διαμεσολάβησης» του ΒΕΘ καθώς και από εξειδικευμένους φορείς – συμβούλους επιχειρήσεων που διαθέτουν σημαντική γνώση και εμπειρία στον τομέα των αναδιαρθρώσεων οφειλών επιχειρήσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, οικονομολόγοι εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο, νομικοί σύμβουλοι κ.λπ.), εγγεγραμμένους στο Μητρώο Συμβούλων του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών του ΒΕΘ.

Για τον σκοπό αυτό, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμβούλων του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών του ΒΕΘ, από 18-05-2017 και για 15 ημερολογιακές ημέρες μέχρι και την 2α Ιουνίου 2017, συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα:

Αίτηση – Δήλωση Ενδιαφέροντος, τα νόμιμα έγγραφα σύστασης και λειτουργίας τους (κατασταστικό, βεβαίωση Δ.Ο.Υ. κ.α.), κατάλογο υλοποιηθέντων έργων, διεκπεραιωμένων υποθέσεων και συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των προσώπων/συνεργατών τους που θα προτείνονται ως υποψήφια μέλη των ομάδων ενημέρωσης του Τμήματος .

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο αρμόδιο γραφείο του ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27 – 3ος όροφος , 546 24 Θεσσαλονίκη, είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier), εντός όμως της ως άνω προθεσμίας.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη με τους υποψήφιους εξειδικευμένους φορείς (ιδιώτες επαγγελματίες ή νόμιμους εκπροσώπους των φορέων - εταιρειών). Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των εξειδικευμένων φορέων θα είναι:
• Γνώση ανάλυσης οικονομικών και λοιπών στοιχείων επιχειρήσεων.
• Λεπτομερής γνώση του Νόμου 4469/3-5-2017 καθώς και γνώση των λοιπών νόμων που αφορούν σε διευθετήσεις επιχειρηματικών οφειλών.
• Εμπειρία υποβολής ή και αξιολόγησης προτάσεων ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών στις τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς καθώς και εμπειρία συμμετοχής στις διαδικασίες διαπραγμάτευσής τους.
• Εμπειρία επιλογής εναλλακτικών λύσεων διευθέτησης οφειλών.

Σημαντικό, συμπληρωματικό κριτήριο για την αξιολόγηση θα αποτελεί και η δυνατότητα εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας επιχειρήσεων.

Μετά την οριστικοποίηση της επιλογής τους, οι εξειδικευμένοι φορείς θα κληθούν να συνάψουν συμβάσεις με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που θα περιλαμβάνουν τους αναλυτικότερους όρους της σχετικής συνεργασίας.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310 24 13 83 κατά τις ώρες 09.00 πμ. - 14.00 μμ.