ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2018
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στο ΒΕΘ
Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2018 11:44:05


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , αφού έλαβε υπ όψη:
1) Τη διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
2) Την από 26 Ιουνίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 80 του Ν.4497/2017,
3) Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με έναν ειδικό επιστημονικό συνεργάτη ενόψει των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών του Επιμελητηρίου,
4)Το με αριθ. πρωτ. 28964/2018/1/2018/01.11.2018 εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη, για την παροχή νομικών συμβουλών και κάλυψης του Επιμελητηρίου σε θέματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, παροχή γνωμοδοτήσεων για επιμελητηριακά ζητήματα, έλεγχο εν γένει συμβάσεων και διαγωνισμών/ προκηρύξεων καθώς και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1. Ακαδημαϊκοί τίτλοι : Πτυχίο τμήματος Νομικής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα : Γνώση δύο ξένων γλωσσών : Αγγλικά τουλάχιστον επιπέδου Β2 και μίας εκ των γλωσσών Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά τουλάχιστον επιπέδου Β2.
3.Επιθυμητή εμπειρία / προϋπηρεσία: (α) Να είναι Δικηγόροι με 10ετή τουλάχιστον ενασχόληση σε καθήκοντα συναφή με τις αρμοδιότητες της θέσης όπως περιγράφονται παραπάνω. (β) διαχείριση και προώθηση Ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο εμπορικό δίκαιο – δίκαιο των εταιριών ή στο οικονομικό δίκαιο ή το διοικητικό δίκαιο, η κατοχή διδακτορικών τίτλων σε ανάλογο αντικείμενο, εργασίες, δημοσιεύσεις καθώς και λοιπές γνώσεις και δεξιότητες. Σημειώνεται ότι τυχόν ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, (τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 8:00:00-15:00) Αριστοτέλους 27 – 3ος όροφος ,Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546-24 , υπόψιν κ. Γεωργίου Δεληχάτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2310241383). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 29/11 /2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία.

Δείτε την αίτηση εδώ

Η παρούσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, (www.veth.gov.gr), στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αλλά και στο κτήριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος. Επίσης, περίληψή της, δημοσιεύθηκε, στον τοπικό τύπο.