ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο προωθητικό υλικό
Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2018 10:28:02


Σας γνωρίζουμε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του γραφιστικού σχεδιασμού, της καλλιτεχνικής επιμέλειας και της σελιδοποίησης έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλάδια, μπλοκ, Folder, σακούλες).
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού εξόδων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 05 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργία – Γραφιστική Επιμέλεια Έντυπου Προωθητικού Υλικού
α) Φυλλάδιο 20 σελίδων (21Χ29 εκατ.) τετράχρωμες, συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου.
β) Φυλλάδιο 12 σελίδων (20Χ20 εκατ.), τετράχρωμες συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου.
γ) Μπλοκ σημειώσεων 50 σελίδων (21Χ29 εκατ.) συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου (εξώφυλλο τετραχρωμία).
δ) Μπλοκ σημειώσεων 50 σελίδων (14Χ21 εκατ.) συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου (εξώφυλλο τετραχρωμία).
ε) Folder (21Χ29 εκατ.) τετραχρωμία.
στ) Σακούλα (33Χ19Χ9 εκατ.) τετραχρωμία.
ζ) Σακούλα (28Χ40Χ8,5 εκατ.) τετραχρωμία.
Το έργο που αναλαμβάνει ο ανάδοχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Πρόβλεψη σχεδιασμού νέου λογότυπου ΒΕΘ
- Γραφιστική επιμέλεια/Επιμέλεια έκδοσης
- Επεξεργασία εικόνων – φωτογραφιών (τονική διόρθωση, καθάρισμα από τυχόν φθορές,κλπ.)/Σελιδοποίηση/Μοντάζ
- Παρουσίαση και εκτύπωση τελικού αρχείου (προσχεδίου)
- Έλεγχος – Αποστολή του τελικού αρχείου στο Τυπογραφείο
- ΄Ελεγχος εκτύπωσης σύμφωνα με το δοκίμιο.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και έχουν αντικείμενο συναφές με το έργο της παρούσας πρόσκλησης, πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007.
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, 3ος ΟΡΟΦΟΣ , 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιέχει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (φάκελο δικαιολογητικών, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς) με την σχετική για τον καθένα αναφορά.
Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένα άτομα από τους ενδιαφερόμενους. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και τη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και τον τίτλο του φακέλου. Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους, περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους

2.1.Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986(ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζομένου ότι:
-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. . Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.
-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986(ΦΕΚ 75Α) περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση που πρόκειται να του ανατεθεί το έργο, να προσκομίσει εγκαίρως τα κατά το προαναφερόμενο άρθρο δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Δ. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.
Ε. Εταιρική Ταυτότητα του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία και διακριτικό τίτλο της επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.
2. 2.Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: Α. Σύνθεση και Εμπειρία της Ομάδας Έργου και πιο συγκεκριμένα: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, όπως: Εκδόσεις, πολυσέλιδα έντυπα και περιοδικές εκδόσεις φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, προσκομίζοντας βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
Αποδεδειγμένη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, προγράμματα, Εκτυπωτές), ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου. Β. Μεθολογική Προσέγγιση του Έργου, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και ο τρόπος υλοποίησης του έργου.
3.1. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Η οικονομική προσφορά του προσφέροντος θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ(χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμία αλλαγή.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δύο (2) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η συνολική αμοιβή με βάση την προσφορά του Αναδόχου που θα περιληφθεί στη σύμβασή του δεν αναθεωρείται.

Η επιλογή θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα και την επάρκεια όλων των στοιχείων των φακέλων υποψηφιότητας. Οι λοιπές λεπτομέρειες της συνεργασίας θα καθορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.