ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη βασική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διαμεσολάβησης
Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου 2018 14:13:03


Το "Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης" στο πλαίσιο των προγραμμάτων του βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση και εκπαίδευσης δικηγόρων-νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση, για το χρονικό διάστημα από1 Φεβρουαρίου 2019 έως και 31Δεκεμβρίου 2020και μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία ασχολούνται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα να υποβάλουν τις προσφορές τους για την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κάτωθι πληροφορίες και υπό τους όρους και συνθήκες που αναφέρονται παρακάτω:

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
1. Βασική εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξειςτου ν. 4512/2018 κατ’ ελάχιστον ογδόντα(80)ωρών
2. Προγράμματα μετεκπαίδευσης πέραν των ογδόντα (80)ωρών της βασικής εκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών ,για την περαιτέρω απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιμόρφωσης αυτών ,αναγκαίων για την άσκηση της διαμεσολάβησης, στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, τη διαμεσολάβηση σε εργασιακές διαφορές και την εκπαίδευση δικηγόρων -νομικών παραστατών σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και διεξαγωγής της διαμεσολάβησης περιλαμβανομένων και των διαπραγματεύσεων. Λόγω της δυνατότητας του Φορέα σχεδιασμού προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ,η παροχή εκ μέρους των υποψηφίων και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης άλλων αντικειμένων θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων.

2.ΟΡΟΙ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους κάτωθι όρους και συνθήκες:
1. Η σύναψη συμφωνίας συνεργασίας θα έχει αρχική διάρκεια δύο χρόνια. με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο.
2. Θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει - αναπτύξει οι ίδιοι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και να έχουν την ιδιοκτησία του υποβληθέντος προγράμματος.
3. Οι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών θα πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 198 του ν.4512/2018
4. Δεν θα πρέπει να απασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή ή είδος συνεργασίας με κάποιον άλλο οργανισμό κατάρτισης και εκπαίδευσης διαμεσολάβησηςτης ημεδαπής, της αλλοδαπής ή διεθνή, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και θαπρέπει να το πιστοποιήσουν αυτό με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
5. Η βασική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική γλώσσα με την προϋπόθεση ότι ,στην περίπτωση αυτή , παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα.
6. Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ν.4512/2018 και ιδίως το άρθρο 201 και να έχει ελάχιστη διάρκεια τουλάχιστον ογδόντα (80) ωρών. Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης και η εκπαίδευση δικηγόρων-νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση να έχουν ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών .

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
3.Α.Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα:
1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό μαζί με πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ με αναφορά σε όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού, στοιχεία και έγγραφα που δηλώνουν τα ονόματα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΑΕ, των άλλων ατόμων που πιθανόν να δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους, καθώς και τα έγγραφα που δηλώνουν την εξουσιοδότησήτους, αν οι πληροφορίες αυτές δε βρίσκονται στο Καταστατικό της εταιρείας, ανάλογα με τη νομική μορφή των εταιρειών ή όποιου άλλου νομικού προσώπου.
2. Τον τίτλο διαπίστευσης του διαμεσολαβητή για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλει προσφορά ή/και για τα άτομα που θα είναι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών από τα νομικά πρόσωπα που υποβάλουν προσφορά.
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ικανοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 198 του ν.4512/2018
4. Εκτενής περιγραφή του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης, με αναφορά στη διάρκειά του στην καθημερινή κατανομή του προγράμματος αυτού, τις ώρες, τις ημέρες, τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
5. Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από το Φυσικό πρόσωπο ή τον νομικό εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με ή χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος/ποσό που συνδέεται και είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του προγράμματος- αυτά θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά το προσωπικό, το εκπαιδευτικό υλικό, τη μετάφραση, τη διερμηνεία, τα γεύματα, κλπ. το κόστος των οποίων θα φέρει πλήρως o προσφέρων. Τα δικαιολογητικά για τα σημεία 3. Α. 1 και 3.Α.3 θα υποβληθούν ξεχωριστάγια κάθε έναν και για όλους τους εκπαιδευτές που περιλαμβάνονται στην προσφορά. Όλα τα έγγραφαπου αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής: • Ελληνικά έγγραφα: πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών • Έγγραφα από χώρες του εξωτερικού: πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας, μεταφρασμένα στα αγγλικά ή στα ελληνικά και αντίστροφα

3.Β. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. που θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την ονομασία του προσφέροντος και τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, e-mail). Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσης, θα υποβάλλουν τον σφραγισμένο φάκελο ή φακέλους μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2019 στο γραφείο του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης ,στο Δικαστικό Μέγαρο, 3ος όροφος γραφείο 342, λαμβάνοντας το σχετικό πρωτόκολλο. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους και τις συνθήκες του παρόντος ή κατατεθούν εκτός προθεσμίας θα απορριφθούν ως μη αποδεκτές.
4.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστασεις του "Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης" στην Θεσσαλονίκη.
5.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ Οι προσφορές που θα ανοίγονται και θα εξετάζονται ως προς την εκπλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών συνθηκών της παρούσας πρόσκλησης, κατόπιν θα αξιολογούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του "Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης", η οποία και θα αποφανθείγια την επιλογή και αποδοχή μιας προσφοράς.

Η επιλογή θα γίνει με αξιοκρατικά και οικονομικά κριτήρια, καιπιο συγκεκριμένα θα ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης για αποδοχή της προσφοράς, ο επιτυχημένος προσφέρων καλείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, υποβάλλοντας όλα τα έγγραφα εξουσιοδότησης ή όποια άλλα δικαιολογητικά ζητηθούν. Η πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχονται θα γίνεται με τον τρόπο και στον χρόνο που θα προβλέπει η σύμβαση που θα υπογραφεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του "Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης", τηλ. 2313311342