ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade»
Ημερομηνία: 28 Μαϊου 2019 13:47:12


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4497/2017 «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

2. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3. Την με TEBD/077 σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade»


1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υλοποιεί το έργο «Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Turkey-EU Business Dialogue (TEBD).

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί η αμοιβαία γνώση και κατανόηση μεταξύ των τουρκικών επιμελητηρίων και των ομολόγων τους στην ΕΕ, προωθώντας έτσι την διασύνδεση των ευρωπαϊκών και τουρκικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και διασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των ευκαιριών και των προκλήσεων της μελλοντικής προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι:
 
• να αυξηθεί η ικανότητα των τουρκικών Επιμελητηρίων στο να βελτιώνουν / να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στα μέλη τους,
 
• να διευρυνθούν οι δυνατότητες δικτύωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαϊκών και Τουρκικών επιμελητηρίων,

• να ευαισθητοποιήσει τις επιχειρηματικές κοινότητες για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ,

• να αυξήσει τη συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας στον διάλογο ΕΕ-Τουρκίας, ιδιαίτερα να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και να προωθήσει τη διαδικασία προσχώρησης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως εταίρος της κοινοπραξίας του έργου «Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade» στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 2: Κοινές μελέτες για δραστηριότητες καθοδήγησης και κατάρτισης» του έργου πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση του Πακέτου Εργασίας διοργάνωση εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Θεσσαλονίκη.

Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου στοχεύουν τόσο στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που δημιουργεί όσο και στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους. Σύμφωνα με τα ως άνω το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη Θεσσαλονίκη συνολικής διάρκειας 2 ημερών.
 
3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 2.700,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων . Η αμοιβή θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των παραδοτέων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος μετά την ανάληψη του έργου είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της πρόσκλησης και πάντα σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την ακριβή Ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής της διήμερης εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Θεσσαλονίκη την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, η οποία αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου.
 
6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες της ημεδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αντίστοιχη εμπειρία υλοποίησης δύο ανάλογων έργων την τελευταία 2-ετία.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με βάση τη συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, συγκρινόμενη με την ελαχίστη (μικρότερη) οικονομική προφορά που έχει υποβληθεί. Η βαρύτητα της ανηγμένης οικονομικής προσφοράς κάθε πρότασης στη συνολική βαθμολογία της πρότασης είναι 15%. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα χαμηλές οικονομικές προσφορές θα κληθούν από την επιτροπή να τεκμηριώσουν με αξιόπιστα και τεκμηριωμένα στοιχεία το χαμηλό τίμημα. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το χαμηλό τίμημα, η πρόταση του υποψηφίου αναδόχου απορρίπτεται και ο ανάδοχος τίθεται εκτός διαγωνισμού.

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αντίστοιχη εμπειρία υλοποίησης δύο ανάλογων έργων την τελευταία 2-ετία. (συντελεστής βαρύτητας : 30%)

2. Ο μεταφραστής από αγγλικά ή/και ελληνική σε τουρκική γλώσσα πρέπει να παρουσιάζει μια επίσημη βεβαίωση γνώσης τουρκικής γλώσσας από πιστοποιημένο φορέα και να έχει αντίστοιχη εμπειρία. (συντελεστής βαρύτητας : 10%)

3. Ο τοπικός εκπαιδευτής να έχει επαρκή εμπειρία και γνώση επιχειρηματικών θεμάτων και λειτουργίας επιμελητηρίων και εμπειρία από συνεργασίες με τουρκικούς φορείς και επιμελητήρια (συντελεστής βαρύτητας : 40%)

4. ο ανάδοχος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία επιχειρηματικών θεμάτων και λειτουργίας επιμελητηρίων στις/με τις χώρες στόχους (συντελεστής βαρύτητας : 20%)


9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατάταξη των Προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση της κάθε μίας που θα προκύψει από τον τύπο: Όπου : J = Η αρίθμηση των Προσφορών βάσει της σειράς κατάθεσης Βj = Η συνολική βαθμολογία της Προσφοράς j Τj= Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς j Tmax = Η μέγιστη συνολική βαθμολογία των τεχνικών Κριτηρίων αξιολόγησης από όλες τις προσφορές Kj = Η συνολική τιμή της Οικονομικής Προσφοράς j (χωρίς τον ΦΠΑ) Kmin = Η μικρότερη συνολική τιμή από όλες τις Οικονομικές Προσφορές (χωρίς τον ΦΠΑ) Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Προσφοράς (Βj). Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά ανακηρύσσεται εκείνη που παρουσιάζει το μέγιστο Bj. Ο υπολογισμός του Bj γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019 και ώρα 14.30, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης

2) Εταιρικό προφίλ ή/και βιογραφικά σημειώματα

3) Πίνακα με τα στοιχεία δυο ανάλογων έργων που υλοποιηθήκαν την τελευταία διετία (όνομα έργου, κύριος του έργου, ημερομηνία σύμβασης)

4) Αποδεικτικά Συνεργασίας του εκπαιδευτή σε έργα με τούρκικους φορείς και επιμελητήρια 5) Οικονομική προσφορά 6) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1566/86 ότι όλα τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί είναι αληθή. 

11. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Δεληχάτσιο Γεώργιο στο τηλέφωνο 2310241383, e-mail: sme-industry@veth.gov.gr