ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2019
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για προωθητικό υλικό
Ημερομηνία: 19 Ιουλίου 2019 21:13:22


Στην ανάθεση της προμήθειας και εκτύπωσης έντυπου προωθητικού υλικού ( σακούλες - τσάντες) καθώς και στην ανάθεση της εκτύπωσης, της βιβλιοδεσίας και της επιμέλειας του έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλάδια, μπλοκ, Folder) προτίθεται να προβεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια και εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού(σακούλες - τσάντες) θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.700  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού εξόδων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Για την ανάθεση της εκτύπωσης, της βιβλιοδεσίας και της επιμέλειας του έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλάδια, μπλοκ, Folder) η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.700 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού εξόδων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 30 .07.2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για την προμήθεια και εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού(σακούλες - τσάντες) εδώ

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για την ανάθεση της εκτύπωσης, της βιβλιοδεσίας και της επιμέλειας του έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλάδια, μπλοκ, Folder) εδώ