ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2019
Ανακοίνωση Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΒΕΘ
Ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου 2019 11:59:47


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές της Πράξης «Ανάπτυξη/ αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 201.440 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, βάσει των οριζόμενων στα άρθρα 46 και 47 του ν.4412/2016 και των ειδικότερων όρων που τίθενται στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και της Αναθέτουσας Αρχής www.veth.gov.gr . Παρακαλείσθε για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.