ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ημερομηνία: 28 Ιανουαρίου 2020 12:02:03


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει τους εξής όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρήσεων 2016, 2017, 2018, 2019 από Ορκωτό Ελεγκτή και η εισαγωγή του λογιστικού συστήματος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο διπλογραφικό σύστημα εγγραφών όπως και η σύνταξη ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 205/1998 (Α΄163) και του οικονομικού απολογισμού των ετών 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2016, 2017, 2018, 2019 και η σύνταξη ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης των ετών 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον διαχειριστικό έλεγχο για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καθώς και θα υπογράψει τον ισολογισμό σύμφωνα με το Ν.4314/2014.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του Ορκωτού Λογιστή, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να έχει διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Β) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας πρωτίστως σε ΝΠΔΔ και εταιρείες αυτών ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Δ) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Ε) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει), ότι:

α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου,
β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία,
γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι:

α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ.
δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
 
Η) Επικυρωμένο καταστατικό ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νομικά πρόσωπα ή τα μέλη ενώσεως ή κοινοπραξίας).

Θ) Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του κάθε ενδιαφερόμενου ή μέλους ενώσεως/κοινοπραξίας.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΘ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.

7. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2020.

8. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των εκθέσεων και την υπογραφή ενιαίου ισολογισμού σύμφωνα με τον Ν.4314/2014, για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΘ