ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2020
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάπτυξη/Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΒΕΘ
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2020 11:09:41


Δημόσιο Ανοικτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου Ανάπτυξης/Αναβάθμισης των Πληροφοριακών του Συστημάτων προκηρύσσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η ημερομηνία και η ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η
14η Ιουλίου 2020, ώρα 14.00.

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 1/2020 εδώ


 


 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου


 


 

«Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης»


 

(Υποέργο 1, Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5045635)

(αρ. Διακήρυξης 1 / 2020)


 


 

  1. Αναθέτουσα Αρχή

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , στην οδό Αριστοτέλους 27, Τ.Κ. 54624, Τηλ.: 2310 241668, E-mail: info@veth.gov.gr , Ιστοσελίδα : www.veth.gov.gr  1. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Ταξινόμηση κατά CPV : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και 30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών.


 

  1. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (249.785,60 €), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή σε 201.440 € πλέον ΦΠΑ 24% .


 

Το έργο, με την Απόφαση Ένταξης 5160 / 05-09-2019, είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-202, με κωδικό ΟΠΣ 5045635. Συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


 

  1. Διάρκεια υλοποίησης του έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.


 

6. Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις

Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr/

Ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι η 29η Ιουνίου 2020 .

Η Διακήρυξη καταχωρείται, επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, http://www.veth.gov.gr

Στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτάται η Προκήρυξη του έργου.

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης :

α) ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, μόνον ηλεκτρονικά, αίτημα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και την δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μέχρι και την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.


 

7. Εγγύηση Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τον προσφέροντα υποψήφιο ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με το 2% του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ήτοι 4.028,80 €.


 

8. Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, παρ.4. του ν.4412/2016, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.


 

Η Ημερομηνία και η ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 14η Ιουλίου 2020, ώρα 14.00.


 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος, στις 17 Ιουλίου 2020, ώρα 14.00.


 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016).


 


 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 


 

ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ