ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2020
Προκήρυξη θέσης επιστημονικού συνεργάτη - δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης στην υπηρεσία ΓΕΜΗ
Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίου 2020 14:03:19


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία  θέση δικηγόρου πλήρους απασχόληση με σχέση έμμισθης εντολής, παρά πρωτοδίκαις, η πρόσληψη του/της οποίου/ας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 87 του Ν.4635 σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση με αριθ.38848/2020.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραίτητα:
1. Να είναι Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης.
2. Να είναι δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις.
3. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο)
4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
6. Να μην υπάρχει κώλυμα ποινικής καταδίκης ή υποδικίας.
7. Να μην έχουν κώλυμα από τον ΑΝ1256/82 και τον Κώδικα δικηγόρων (Ν4194/2013)

Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 43 του ν.4194/2013. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, τ.κ. 54624 Θεσσαλονίκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της 13.11.2020 στον ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ήτοι μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2020.

Τα προσόντα των υποψηφίων (αναλυτικά), τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής, το αντικείμενο της απασχόλησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στην προκήρυξη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΕΘ και έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝ1Τ469ΗΡΘ-ΩΣ7.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α ́/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 87, με το οποίο συνιστώνται θέσεις δικηγόρου πλήρους απασχόλησης σε κάθε Επιμελητήριο όπου λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ.
 3. Τις διατάξεις του Νόμου 4194/13 «Νέος Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α /27.09.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα των άρθρων 42 και επόμ. αυτού.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ.’ του αρ. 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994) σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α ́, Β ́ και Γ ́, του ίδιου νόμου, οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.
 5. Τις διατάξεις του ΠΔ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» και συγκεκριμένα των άρθρων 1 και 2, ως και 27 και 28 αυτού.
 6. Την με αριθμό 38848-14/4/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 1608/Β/27-4-2020) «Σύσταση Οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του Νόμου 4635/2019 (Α/167).
 7. Την εγκύκλιο με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ του Αναπληρωτή Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).
 8. Την με αριθμό Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚΑ,280), όπως ισχύει σήμερα μετά την παράτασή της με την ΠΥΣ 49/2019 (ΦΕΚ Α,123) και συγκεκριμένα το άρθρο 4, παρ. 1, εδάφ. ιβ’ , περί εξαίρεσης από την αναστολή των διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κάθε προσώπου ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στην αρμόδια διοικητική αρχή.
 9. Το έγγραφο του Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με το οποίο η μηνιαία δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό από την ως άνω πρόσληψη, ανέρχεται στο ποσό των 1.210 ευρώ μηνιαίως και η ετήσια δαπάνη στο ποσό των 14.520 ευρώ, πλέον τυχόν επιδομάτων.
 10.  Την από 29/6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
 11.  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της με κάλυψη της προβλεπόμενης θέσης επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) με έμμισθη εντολή. 
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
  Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη - δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο κατάστημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
  Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  Το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 87 Νόμου 4635/2019):
   α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α` 227),
   β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
   γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
  (ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ, 
  δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος νόμου,
  ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου,
  στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος.
   
  Β.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:
  1. Να είναι Έλληνες πολίτες,
  2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013).
  3. Να είναι Δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής σχολής της χώρας ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  5. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών τους και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής τους, κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 50/2001.
  6. Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 
  7. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α ́39), όπως ισχύει.
  8. Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.
  9. Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
  10. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
  11. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 7 του Νόμου 3528/2007.
  12. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
  13. Να διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειμένων.
  Γ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
  Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-επάρκεια, η άριστη γνώση ξένης γλώσσας και η προσωπικότητά του. Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίμακα μορίων 1-1000. Συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου είναι το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας κάθε κριτηρίου.
   
  Η μοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως εξής:
  Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια,
  Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια,
  Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια,
  Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια,
  Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια.
  Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια,
  Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια.
  Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια,
  Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια.
  Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια.
   
  Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Βιοτεχνικών Θεμάτων (οδός Αριστοτέλους αρ 27, ΤΚ 54624, 3ος Όροφος) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 14 Δεκεμβρίου 2020, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναγράφεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
  2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
  3. Πιστοποιητικό οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 
  4. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν.4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων” ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν αμοιβή.
  5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις Η/Υ ειδικά στον τομέα σύνταξης και επεξεργασίας κειμένων.
  7. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτησή τους. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων, το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δεν λαμβάνονται υπόψη.
  Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  1. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2Β του αρ. 43 του ν. 4194/2013, η οποία θα αποτελείται από:
  -       Ένα μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ τάξεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ.
  -       Τρείς (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ως μέλη.
  -       Έναν (1) εκπρόσωπο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
  Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει ειδικά οριζόμενος προς τούτο, υπάλληλος του Επιμελητηρίου.
  2. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής.
  3. Η Επιτροπή αρχικά θα ελέγξει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραιτήτων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη μόνο τους υποψήφιους των οποίων η συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Επιμελητήριο και ισχύει μόνο για την κάλυψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Το Επιμελητήριο 
  οφείλει να προσλάβει τον/την επιτυχόντα/ούσα εντός ενός μηνός από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής, γνωστοποιώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την ανάληψη υπηρεσίας σε προθεσμία (15) ημερών.
  4. Εντός (3) μηνών από τη δημοσίευση της πρόσληψης του επιτυχόντα, διενεργείται από το Επιμελητήριο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής.
  5. Η παρούσα απόφαση:
  -       Να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  -       Να τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  -       Να δημοσιευθεί περίληψη με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου της έδρας του Επιμελητηρίου
  -       Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, καθώς και στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
  6. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (οδός Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος). Αρμόδιος είναι ο Αναπληρωτής Διευθυντής, κος Γεώργιος Δεληχάτσιος, τηλέφωνο: 2310 241383.
  εγγραφής του/της δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις, από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φορέων περί πέρατος νομικών ενεργειών), βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες αν προέρχονται από δημόσιους φορείς θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης και αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητα του και στοιχεία για την περίοδο κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή. Η προσωπικότητα του υποψηφίου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη, στην οποία αξιολογούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου όπως είναι ενδεικτικά η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κλπ. 
  Σύνολο 0-1.000 μόρια.
  Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, πλην της δεύτερης προϋπόθεσης συμμετοχής που πρέπει να ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013). Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρούσα και στο παράρτημα. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, επιπλέον των απαιτουμένων, προσκομισθέντες τίτλους ή βεβαιώσεις μεταπτυχιακών σπουδών, τυχόν εργασίες και άλλα επιστημονικά έγγραφα, και βαθμολογεί όλα αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία