ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2021
Υπ’ αριθμ. 3 /2021 Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2021 17:54:45


Υπ’ αριθμ. 3 /2021 Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία κατώτερη του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, με αντικείμενο την: «Παροχή Υπηρεσιών εκπόνησης Μελετών, Ερευνών, και Εκπαίδευσης στα πλαίσια υλοποίησης παραδοτέων που εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 3, 4 και 5 του Έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector through the promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY”». Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657» Προϋπολογισμός: εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (65.788,32€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα τρείς χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (53.055,10€), ΦΠΑ: δώδεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (12.733,22€) Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.