ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων καθώς και τη δημιουργία Εγχειριδίου Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΒΕΘ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015
Ημερομηνία: 31 Μαϊου 2022 15:29:55


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής Νο 1403/17-1-2022, προτίθεται να αναθέσει το έργο της Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου καθώς και τη δημιουργία Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές   απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:


• Αρχική επίσκεψη από στέλεχος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στους χώρους του Επιμελητηρίου και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.

 

• To στέλεχος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να έχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.


• Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Επιμελητηρίου.


• Υποστήριξη στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 (συντήρηση ΣΔΠ) και προετοιμασία του Επιμελητηρίου (τήρηση αρχείων, ανασκόπηση/στόχοι, διορθωτικές ενέργειες, επικαιροποίηση προμηθευτών κτλ) για την επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης.


• Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού του Επιμελητηρίου ως προς την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.


• Διεξαγωγή συνολικής εσωτερικής επιθεώρησης (κάθετης και οριζόντιας) από στέλεχος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.


• Παρουσία στελέχους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον επιλεγμένο Φορέα Πιστοποίησης.

 

 

 

• Υποστήριξη του Επιμελητηρίου για την άρση τυχόν μη συμμορφώσεων που δύναται να προκύψουν από την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης.


• Συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη

από στέλεχος/συνεργάτη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε τριμηνιαία βάση και έλεγχο τήρησης συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων για την ομαλή εφαρμογή του Συστήματος.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14.06.2022 και ώρα 14.00.

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

 

Η προσφορά πρέπει είτε να κατατεθεί στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επί της οδού Αριστοτέλους 27-54624 Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος , Γραφείου πρωτοκόλλου, είτε να έχει αποσταλεί και παραδοθεί στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στην ανωτέρω διεύθυνση και προθεσμία, με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω εταιρίας courier, κλπ) όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής προσφορών πρέπει ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς του ενδιαφερομένου να έχει περιέλθει στην υπηρεσία.

 

Η προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο (κλειστό) Φάκελο «Φάκελος Προσφοράς», έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

 

Αποστολέας: (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΦΜ, Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛ., FAX, EMAIL)

 

Φάκελος Προσφοράς για το έργο

«Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου καθώς και τη δημιουργία Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου κατά το πρότυπο ISO 9001:2015”

Αναθέτουσα Αρχή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστοτέλους 27 , 546 24 Θεσσαλονίκη

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……………..

(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

 

 

 

 

 

Ο ενιαίος φάκελος θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τρεις (3) χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους:

I.      Κλειστό (υπο) Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής με την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στο φάκελο με τη σειρά που ζητούνται, σε έντυπη μορφή.

II.    Κλειστό (υπο) Φάκελο οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, σε έντυπη μορφή.

 

1.      Περιεχόμενο προσφοράς

 

1.1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:

 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (νόμιμο εκπρόσωπο) χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:

(α) Αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης

 

(β) Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

 

· συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

· ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της  Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα

· απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

· τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

· νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015,σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

· παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για     την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

 

(γ) Δεν έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας  χρεοκοπίας.

 

(δ) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

 

(ε) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…………………………………» δεν τελεί σε πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

 

(στ) Η εταιρεία/ ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «……………………….» έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ( κυρίας και επικουρικής)

 

(ζ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και ειδικότερα: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , η οποία θα περιλαμβάνει:

 

(α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

(β)Διαπιστευμένη πιστοποίηση του Αναδόχου ως φορέας πιστοποίησης και εκπαίδευσης

(γ) Ανάλυση της  διαδικασίας πιστοποίησης του ΒΕΘ

(δ) Καταγραφή προηγούμενων έργων του Αναδόχου

 

1.2.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον (υπο)Φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ (€).

 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να περιέχουν συμπληρωμένο Πίνακα Οικονομική Προσφοράς στον οποίο θα αναγράφεται η αξία της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, ο αναλογών ΦΠΑ (24%) της οικονομικής προσφοράς και το συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς με ΦΠΑ (24%), στην πρώτη στήλη του πίνακα ολογράφως και στη δεύτερη στήλη του πίνακα αριθμητικώς.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

 

Αναστάσιος Καπνοπώλης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ PDF
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ