ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής πρότασης συνεργασίας «GDPR Compliance Services»
Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2019 13:20:01


Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕ 2016/679Μ (GDPR Compliance Services) με την κατάθεση οικονομικών προσφορών.

Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφεξής «Πρόσκληση», το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης προσβλέπει στην υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους, εφεξής «Υποψήφιοι», οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπηρεσίες πλήρους συμμόρφωσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, εφεξής Ι.K.Δ.Θ. στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR», προκειμένου να επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης ο προτιμώμενος Υποψήφιος.

Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση του Ι.Κ.Δ.Θ. για τη σύναψη σύμβασης με οποιονδήποτε από τους Υποψηφίους ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας.

Το Ι.Κ.Δ.Θ. μπορεί να ανακαλέσει την παρούσα Πρόσκληση οποτεδήποτε, αζημίως και αναιτιολόγητα.


1. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής προτάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων. Οι Υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία, παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προτάσεις τους σε φυσική μορφή σε τρία (3) αντίτυπα, πλήρεις και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην Πρόσκληση προϋποθέσεις, από τις 18/1/2019 έως και την 12/2/2019 στη γραμματεία του Ι.Κ.Δ.Θ., στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, 26ης Οκτωβρίου 5, γραφείο 342.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα Σακελλαρίου Αφροδίτη στο τηλέφωνο 2313 311 342 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ikdth.gr έως την καταληκτική ημερομηνία.

Οι Υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις Προτάσεις τους χωρίς περιορισμό, εφόσον μπορούν να επιδείξουν αξιοσημείωτη τεχνογνωσία επί του αντικειμένου και εμπειρία συνεργασίας με πελατολόγιο.

Η πρόταση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και σαφής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το λεκτικό και τα αριθμητικά στοιχεία, και να συνοδεύεται από όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά.


2. Εύρος έργου (Scope):


Ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το πεδίο εφαρμογής καταλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ι.Κ.Δ.Θ. (λειτουργία γραφείου – εκπαίδευση), καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στην αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


3. Περιεχόμενο πρότασης – Αιτούμενες Υπηρεσίες & Παραδοτέα

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και να ανταποκρίνεται πλήρως στις αιτούμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και πιο συγκεκριμένα να καλύπτει και τα δύο (2) κατωτέρω ΣΤΑΔΙΑ:

Α. Αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών, διαδικασιών, συστημάτων κ.λπ. του Ι.Κ.Δ.Θ.

Β. Προσαρμογή, δημιουργία και αναβάθμιση των απαραίτητων δομών, διαδικασιών, συστημάτων με βάση τις επιταγές του GDPR κ.λπ.

4. Περιεχόμενο της πρότασης – Προϋποθέσεις

Παρουσίαση του Υποψηφίου και των συνεργατών του με σαφή αναφορά στα τυπικά τους προσόντα και την σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Τουλάχιστον 1ετής εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παρουσίαση της ομάδας έργου, καθώς και της σχετικής εμπειρίας των μελών αυτής.

Προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

5. Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Α. Καθήκον Εχεμύθειας

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή ανακοίνωση από τον Υποψήφιο σχετικά με την διαδικασία της Πρόσκλησης, ή οποιαδήποτε δημοσίευση της πρότασης του, καθώς και οιαδήποτε είδους συζήτηση του Υποψηφίου με τρίτους ή λοιπούς συνυποψήφιους σχετικά με την διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης και των επικοινωνιών που θα λάβουν χώρα με τους Υποψήφιους μετά τη δημοσίευση αυτής.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πρόσκληση και παρέχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους Υποψηφίους τίθενται στη διάθεσή τους υπό την προϋπόθεση ότι οι Υποψήφιοι δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ι.Κ.Δ.Θ.:

Να αποκαλύψουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να διανείμουν ή να κοινολογήσουν πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Ι.Κ.Δ.Θ., για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, εκτός από τους σκοπούς της ανάπτυξης και υποβολής των προτάσεων τους.

Β. Το Ι.Κ.Δ.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Γ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Υποψήφιο θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από το ΙΚΔΘ, με βάση την ποιότητα των βιογραφικών, την εμπειρία (ποιοτικό κριτήριο), σε συνδυασμό με την Οικονομική του Προσφορά (οικονομικό κριτήριο). Η ανάθεση πραγματοποιείται βάσει της ποιοτικότερης και οικονομικότερης προσφοράς.


Δ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των Υποψηφίων ολοκληρώνονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας Υποβολής και ο Υποψήφιος που θα είναι προτιμώμενος από τον φορέα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμβασιοποίηση της ανάθεσης σε αυτόν.

Ε. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας κάθε Υποψήφιος με την υποβολή της πρότασης του, συμφωνεί ότι το Ι.Κ.Δ.Θ. δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην πρότασή του και τυχόν συνοδευτικά αυτής προσκομιζόμενα έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, στον βαθμό που είναι απαραίτητο, προς επίτευξη του σκοπού της Πρόσκλησης και προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Το Ι.Κ.Δ.Θ. θα διατηρήσει στο αρχείο του την πρόταση και κάθε σχετική παρεχόμενη πληροφορία του Υποψηφίου για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί ότι χρειάζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας.

ΣΤ. Έξοδα Συμμετοχής
Το Ι.Κ.Δ.Θ. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε κόστος των Υποψηφίων σχετιζόμενο με την διερεύνηση, διαδικασία και συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή τερματισμού της διαδικασίας από το Ι.Κ.Δ.Θ.

Ζ. Όροι πληρωμής
Σε περίπτωση συνεργασίας, η τιμολόγηση θα γίνεται προς το Ι.Κ.Δ.Θ., στο οποίο προσφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.


Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR –

ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣΡΕΣΙΕΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


ΣΤΑΔΙΟ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προκαταρκτικές ενέργειες
Χρονοδιάγραμμα: Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με ρητή αναφορά στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης-παράδοσης εκάστου σταδίου.

Συγκρότηση Ομάδας για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων για τη συμμόρφωση με τον GDPR.

Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων (αριθμός προσώπων, εξειδίκευση, εμπειρία, πιστοποίηση, κ.λπ.) για τον συντονισμό και τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου συμμόρφωσης με τον GDPR.

Παροχή του ανθρώπινου δυναμικού, με φυσική παρουσία στην έδρα του Ινστιτούτου, έως και την ολοκλήρωση του έργου.

Κύρια παραδοτέα (Α- Δ)

Α. DataMapping/Καταγραφή πράξεων επεξεργασίας
Κατάρτιση πρότυπου ερωτηματολογίου για την καταγραφή των επεξεργασιών μετά από διαβούλευση με το Ινστιτούτο για την προσαρμογή του ερωτηματολογίου στις ανάγκες του Ινστιτούτου.

Καταγραφή όλων των πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από το Ι.Κ.Δ.Θ., καθώς και το είδος των δεδομένων, τη χρήση αυτών, τους εκτελούντες την επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας κ.λπ.

Β. Privacy Data Process & Assets Register
Διαδικασία διαχείρισης δεδομένων, με τις κύριες πηγές δεδομένων, τη συλλογή δεδομένων και τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων του Ι.Κ.Δ.Θ.

Γ. GAP Analysis Summary Report & Detailed GAP analysis Report
Εκτενής και συνοπτική έκθεση των κενών που εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Δ. Data Privacy Impact Assessment (DPIA)
Διενέργεια DPIA –εφόσον απαιτείται– κατά τα κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμενα:

Προσδιορισμός της ανάγκης για DPIA – καθορισμός εγγενών κινδύνων της επεξεργασίας που επιβάλλουν την DPIA.

Περιγραφή της ροής πληροφοριών –συλλογή αποθήκευση, χρήση, διαγραφή– οι οποίες περιέχονται στη διαδικασία επεξεργασίας.

Προσδιορισμός των συναφών της ιδιωτικότητας κινδύνων και του αντίκτυπου τους για το Ι.Κ.Δ.Θ. και ιεράρχηση προτεραιοτήτων βάσει των επιπτώσεων τους. Εύρεση και αξιολόγηση των λύσεων για κάθε διαπιστωμένο κίνδυνο, λήψη απόφασης απόρριψης ή αποδοχής του. Λήψη κατάλληλων μέτρων περιορισμού του κινδύνου.

Εξαγωγή και καταγραφή των αποτελεσμάτων της DPIA σε έκθεση που υποβάλλεται από τον ανάδοχο στο Ινστιτούτο με εισήγηση για την ανάγκη διαβίβασης της στη ρυθμιστική αρχή για διαβούλευση.

Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της DPIA στο σχέδιο του έργου της συμμόρφωσης στον GDPR.


ΣΤΑΔΙΟ 2 :ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Αξιολόγηση της νόμιμης βάσης έκαστης επεξεργασίας και πρόταση αναζήτησης εναλλακτικής βάσης επεξεργασίας σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων.

Σύνταξη προτύπων δηλώσεων συναίνεσης σε αντιστοιχία με τις χρήσεις/ επεξεργασίες.

(Privacy Notices)
• Σύνταξη ενημερώσεων (Privacy Notices) για έκαστη επεξεργασία προς τα αντίστοιχα υποκείμενα, όπως ενδεικτικά: εργαζόμενους, αντισυμβαλλόμενους, προμηθευτές, μέλη, εκπαιδευόμενους κ.τ.λ.

Διαμόρφωση προτύπων των απαιτούμενων όρων ανά κατηγορία συμβάσεως (εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου κ.λπ.)

Διαμόρφωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την υπό κατασκευή ιστοσελίδα του Ι.Κ.Δ.Θ.

3. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία Profiling
Έλεγχος τυχόν πραγματοποίησης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από το Ι.Κ.Δ.Θ. ή/και τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στο υποκείμενο των δεδομένων. Αξιολόγηση αναγκαιότητας συγκατάθεσης. Διαμόρφωση ειδικών δηλώσεων συναίνεσης.

4. Privacy by design & Privacy by default
Έλεγχος εν γένει της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σχεδιασμένων για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία και για να διασφαλιστεί ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και καταλληλότητας των μέτρων αυτών.

Ανάπτυξη προτάσεων/λύσεων για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR.

Εκτελούντες την επεξεργασία: Δημιουργία πρότυπων συμβάσεων με τους εκτελούντες την επεξεργασία και τροποποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων με τους εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR.

Εσωτερικές Πολιτικές και Διαδικασίες: Αναθεώρηση ή/και σύνταξη εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών σύμφωνων με τα προβλεπόμενα στον GDPR και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Privacy Policy, Acceptable Use Policy, Information Security Policy, κ.λπ.)

Διεθνείς Διαβιβάσεις: Αξιολόγηση των εγγυήσεων υπό τις οποίες πραγματοποιούνται τυχόν διεθνείς διαβιβάσεις.

Ανάπτυξη προτάσεων/λύσεων για τη νομιμότητα εν γένει διεθνών διαβιβάσεων.

Σύνταξη εταιρικών κανόνων για τις διεθνείς διαβιβάσεις.

5. Ασφάλεια δεδομένων
Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά περίπτωση.

6. Περιστατικά Ασφαλείας
Αναθεώρηση ή/και σύνταξη πολιτικής για την καταγραφή περιστατικών ασφαλείας με στόχο την ενημέρωση των αρχών και των υποκειμένων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με τον GDPR.


7. Διαδικασία ικανοποίησης δικαιώματος πρόσβασης, διαγραφής και εναντίωσης Σύνταξη πολιτικής και διαμόρφωση διαδικασίας σχετικής με το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα του και διαγραφής αυτών κατά τα προβλεπόμενα στον GDPR.

8. Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής (implementation followup)
Υποστήριξη έως την 31.12.2019 σε συμβουλευτικό και τεχνικό επίπεδο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αντίγραφο ταυτότητας και, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό μαζί με πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ με αναφορά σε όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού, στοιχεία και έγγραφα που δηλώνουν τα ονόματα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΑΕ, των άλλων ατόμων που πιθανόν να δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους, καθώς και τα έγγραφα που δηλώνουν την εξουσιοδότησή τους, αν οι πληροφορίες αυτές δε βρίσκονται στο Καταστατικό της εταιρείας, ανάλογα με τη νομική μορφή των εταιρειών ή όποιου άλλου νομικού προσώπου.

Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή τον νομικό εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με ή χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ με επιμερισμό καταβολών εκτέλεσης του έργου. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος/ποσό που συνδέεται και είναι απαραίτητο για τo ανωτέρω έργο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΔΘ

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ