ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Κοινή Επιστολή ΒΕΘ , ΕΒΕΘ και ΕΕΘ προς την Υπουργό κ. Κατσέλη

Όμως, παρά το γεγονός ότι η Πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει και θα συνεχίσει,  με βάση τις ανακοινώσεις σας, στην προκήρυξη προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εντούτοις τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό σε αυτές.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκατοντάδων μελών του Επιμελητηρίου μας, που ενώ ικανοποιούσαν πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος και έλαβαν υψηλή βαθμολογία πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που όριζε ο Οδηγός του Προγράμματος, εντούτοις δεν εντάχθηκαν για χρηματοδότηση. Σε αυτό το γεγονός συνετέλεσε η απόφασή σας πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος, να περικοπεί τελικά ο αρχικά διαθέσιμος προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης κατά 350 εκ. ευρώ.

Κατόπιν των παραπάνω επισημάνσεων μας, παρακαλούμε να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους σας, προκειμένου να εξευρεθούν επιπρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση περισσότερων επιχειρήσεων. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα, τα κονδύλια που θα περισσέψουν από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί, αλλά δεν θα υπογράψουν την απαραίτητη σύμβαση με την αρμόδια Τράπεζα, να διοχετευθούν στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις του πίνακα κατάταξης.
Τέλος, θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξετάσετε την απόφασή σας σχετικά με το ποσοστό επιχορήγησης του νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο στα προγράμματα που έχετε ήδη προκηρύξει αλλά και αυτά που σχεδιάζετε να προκηρύξετε ανέρχεται μεταξύ 35%-40%, όταν στον Α΄ κύκλο των προγραμμάτων ΠΕΠ το ποσοστό επιχορήγησης ανερχόταν στο 55%.
Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και ειδικότερα ο νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της χώρας με υψηλή παρουσία της μεταποιητικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια έχει την ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή αρωγή και στήριξη της Πολιτείας.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται στο υπό προκήρυξη πρόγραμμα για την ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας να είναι αναλογικά αυξημένος.
Προσδοκούμε στη θετική αντιμετώπιση των αιτημάτων μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία.

                                                    Με εκτίμηση,

Δημήτριος Μπακατσέλος
Πρόεδρος ΕΒΕΘ
Σωτήριος Μαγόπουλος
Πρόεδρος ΒΕΘ
Μιχαήλ Ζορπίδης
Πρόεδρος ΕΕΘ