ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Επιστολή ΒΕΘ για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

Σ΄ αυτό το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων [ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ] συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.
 
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα της ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενώ ικανοποιούσαν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του προγράμματος, δεν εντάχθηκαν εξαιτίας της απόφασης περικοπής του προϋπολογισμού κατά το ήμισυ του.
 
Αποτέλεσμα της απόρριψης των μελών μας , ήταν η κατάθεση ενστάσεων, αφού παρά τις εισηγήσεις του Επιμελητηρίου μας για εξεύρεση κονδυλίων εκ μέρους του Υπουργείου για χρηματοδότηση περισσοτέρων επιχειρήσεων δεν έγιναν αποδεκτές.
 
Μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν ένσταση είναι εγκλωβισμένες αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμιά απόφαση, σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της ένστασής τους.
 
Με δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα μέλη μας αδυνατούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», επειδή το πρόγραμμα απαγορεύει να κατατεθεί ίδια πρόταση που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα του Α’ κύκλου των ΠΕΠ, παρακαλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών για έκδοση αποφάσεων στις ενστάσεις που εκκρεμούν προκειμένου τα μέλη μας να μπορέσουν να καταθέσουν πρόταση στο ανοιχτό πρόγραμμα έως 20 Δεκεμβρίου 2010 της «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».
 
Όσον αφορά το ΤΕΜΠΜΕ καταθέτουμε την άποψη ότι αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο και φερέγγυο στήριγμα για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 
Στη διάρκεια των δύο φάσεων του προγράμματος του, δανειοδοτήθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την έλλειψη ρευστότητας και έχουν μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα.
 
Επειδή πολλές επιχειρήσεις – μέλη μας που εντάχθηκαν στα προγράμματα κίνησης κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ αδυνατούν να καταβάλλουν τη δόση του δανείου επανερχόμαστε στην παλαιότερη πρότασή μας και ζητούμε να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής στα πέντε (5) έτη, αντί των τριών (3) που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την ημερομηνία ένταξης τους στο πρόγραμμα.
 
Με την πεποίθηση ότι οι προτάσεις μας θα τύχουν της προσοχής σας και της άμεσης ανταπόκρισης είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία.
 
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ