ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Αποφάσεις, Εγκύκλιοι & Διατάξεις
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι &
Διατάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΟΦ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΑΕΟ*) της Ευρωπαϊκής ένωσης
Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας
Ανάρτηση πληροφοριακού υλικού για τον θεσμό των ΕΟΦ (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ) στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων

7ΛΝ1Η-34Χ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρίας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ.Α.Ε.».
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375315-6, 210 3375311-312, fax: 210 3375001, e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr, d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018/ ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΕΘ: 3126
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375312, fax: 210 3375001, e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες για την έκδοση απόφασης διαγραφής ή επιστροφής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών REM-REP
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3127
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987438, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Ίδρυση και λειτουργία των Ελεύθερων Ζωνών», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4513/Β/15.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή από την 01/01/2019.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ/27.09.2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ:4762
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210-698709, fax: 210-698709, e-mail: ipr@otenet.gr  , site: http://www.aade.gr/ .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κωδικοποίηση Οδηγιών για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων
ΑΡ.ΠΡΩΤ,¨ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ 2018 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 55
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987442 , fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαική Ένωση ( no-deal BREXIT)»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1479
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κοινοποίηση Κανονισμού για ενημέρωση: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση κα την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 32/2000 του Συμβουλίου.»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1515
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
« Μερική άρση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών (επανεξαγωγών) -Φαρμακευτικά Προϊόντα»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1050250 ΕΞ 2019 / ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1522
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2054 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.: 1551
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«BREXIT-Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π). Ανακοίνωση προς συναλλασσόμενους»
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1568
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία- Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία Εμπορευμάτων »
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2057 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1591
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε με Α.1098/13.03.3029 (ΦΕΚ Β’ 1193- Α.Δ.Α. : Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2064 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1807
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών)- φαρμακευτικά προϊόντα
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1077611 ΕΞ 2019 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2350
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΜΗΟΣΙΩΝ ΕΣΩΝ (ΑΑΔΕ) , ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ 2020/ΑΔΑ: ΨΛΛ446ΜΠ3Ζ-3ΡΤ/  7 Ιανουαρίου 2020 «Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης – Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων»

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: d19diadi@otenet.gr   site: www.aade.gr    . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.1005/10.01.2020 (ΦΕΚ 33/Β’)  Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με θέμα: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωησς ενεργειακών Προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες η βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών»

ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 667  

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: d19diadi@otenet.gr   site: www.aade.gr    . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση Του  υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ2020/19.03.2020   Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402 με θέμα : Εξαγωγή Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 129226.03.2020 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr    site: www.aade.gr     

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση Της  υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039876 ΕΞ2020/26.03.2020  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/403 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ COVID-19

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039876 2020/26.03.2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr    site: www.aade.gr   

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020/  ΑΔΑ:ΩΤΒ146ΜΠ3Ζ-ΥΑ3/  6 Απριλίου   2020 .

Θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- Ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020) "Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.", με τον οποίο θεσπίστηκε απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτού ορίζεται ότι, για όσο θα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας  και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, η παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, θα γίνεται αποκλειστικά για διάθεση στην Ελληνική Αγορά. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και η απαγόρευση εξαγωγής τους αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210-6987442-5   , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.grsite: www.aade.gr. 
 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2047/9 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: 63ΦΥ46ΜΠ3Ζ-ΘΙΙ .

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων κατά την περίοδο ισχύος των

μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : 210 6987452, 443, 509,Fax : 210 6987450, E-Mail : d19diad@otenet.gr  

Url : www.aade.gr  .. Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔΓ 1044276ΕΞ2020/13 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: 68ΙΘ46ΜΠ3Ζ-ΞΟΣ.

Θέμα: «Προσωρινή Απαγόρευση Εξαγωγών (Επανεξαγωγών) – Φαρμακευτικά προϊόντα». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : 210 6987443,Fax : 210 6987459, E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr    Url : www.aade.gr  . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2050/16 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ .

Θέμα: «Παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : E-Mail : d19diad@otenet.gr 

Url : www.aade.gr  .

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: E 2059/15 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:Ψ49Ξ46ΜΠ3Ζ-2ΔΛ .

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 410-421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr ,   Url : www.aade.gr  .  Η απόφαση και το ΦΕΚ  αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1047847 ΕΞ 2020/21.04.2020/ΑΔΑ: ΨΙΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΠΟ8.

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 410-421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr ,   Url : www.aade.gr  .  Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1047438 ΕΞ 2020/27 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:ΨΒΩΖΑ6ΜΠ3Ζ-Ζ4Λ.

Θέμα: «ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Κοινοποίηση

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/568.». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 442-5, Fax : 210 6987 459 E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr ,   Url : www.aade.gr  . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 30/004/000/1469.

Θέμα: «Ενημερωτικό Έγγραφο για τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση επισήμανση συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων είναι». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 10 6479450, 407, E-Mail : environment.gcsl @aade.gr;  Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.Ε.2105/01 Ιουλίου 2020/ ΑΔΑ: 6OΖ246ΜΠ3Ζ-2ΚΜ

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:2530

Θέμα: «Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’αριθμ. Ε,2050/16,04,2020 (ΑΔΑ:ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών ,στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωναιού ,κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών» Για περισσότερες πληροφορίες:  E-Mail : 9diadi@otenet.gr  www.aade.gr .

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης »της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020(Α’ 157)

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΔΑ:ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ-6ΔΒ   ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2865

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. E. 2153/ΑΔΑ67ΤΖ46ΜΠ3Ζ-Μ76  Ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3463

Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους όρους απαλλαγής από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα»

Για περισσότερες πληροφορίες:  E-Mail : vat-customs@aade.gr ,  www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α1120408 ΕΞ 2020   Ημερομηνία 05 Οκτωβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3725

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την λειτουργία «Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων Προσωρινής Εναπόθεσης» του Υποσυστήματος Δηλωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1133603 ΕΞ 2020  Ημερομηνία 17  Νοεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  4200/27.11.2020.

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  www.aade.gr .

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2203  Ημερομηνία 18  Δεκεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  4686/30.12.2020.

Θέμα: Οδηγίες για το καθεστώς ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης ως προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές . Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2078  Ημερομηνία 15  Απριλίου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1475/21.04.2021.

Θέμα: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021( Β΄1353 ) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ΄ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄750).» Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2081 Ημερομηνία 20 Απριλίου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1566/27.04.2021.

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες κατ’ εφαρμογήν του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία». Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. ΔΔΘΕΚΑ 1040221 ΕΞ 2021  Ημερομηνία 14 Μαΐου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1837/20.05.2021.

Θέμα: «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας». Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ  Ε.2104/2021 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» - Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

 

Με την Εγκύκλιο Ε.2104/2021 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4797/2021 οι οποίες αφορούν πλήθος ρυθμίσεων για τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και μεταξύ άλλων δίνονται διευκρινήσεις για την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανερχόμενων σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία -συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

 
 

Α. 1177 /09-08-2021 , Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄ 179).

Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ: 3772 Β΄/13.8.2021 η απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων  με αριθ. πρωτ. Α. 1177/09.08.2021 με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1022/2014  απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών Β΄ 179)». Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021.  Ημερομηνία 11 Αυγούστου 2021
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  3060/17.08.2021.

Θέμα: «Υπενθύμιση για την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής & εξαγωγής εγγράφων». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  http://www.aade.gr/

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2192/18.10.2021 (ΑΔΑ:ΨΧΥΜ46ΜΠ3Ζ-Ψ03 )

«Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου»

Για περισσότερες πληροφορίες:τηλέφωνο:2103614303,fax: 2103613274, e-mail:deispraxeon@aade.gr, site:http://www.aade.gr/

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1228/05.10.2021

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).» (ΦΕΚ 4758/Β’/14.10.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο:2132113137-41,e-mail:d.eleg11@aade.gr,site:www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1229/07.10.2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων. (ΦΕΚ 4800/18.10.2021

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2202/27.10.2021 (ΑΔΑ Ω5ΤΜ46ΜΠ3Ζ-ΑΞ7)

«Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ -αποστολές αντικειμένων ιδίας αξίας έως 150 ευρώ που προορίζονται για επιχειρήσεις (συναλλαγές Β2Β)»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Αριθ.Πρωτ.:Ε.2203/01.11.2021

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/1764 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021 για  τη  σύνδεση  των  Υπερπόντιων  Χωρών  και  Εδαφών  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γροιλανδίας και  του Βασιλείου της Δανίας    (Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της  Γροιλανδίας)»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2205/03.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΦ1Ω46ΜΠ3Ζ-2Γ6 )

«Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

A. 1238 /27-10-2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1933) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες». (ΦΕΚ 5135/05.11.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2206 /05-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΣ846ΜΠ3Ζ-ΜΤ4)

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. (άμεση εκτέλεση πινάκων κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου)».

Για περισσότερες πληροφορίες:www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.:30/003/000/4338/2021/08.11.2021

Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 27/2021 Α.Υ.Ο. "Χαρακτηρισμός δειγμάτων ξηρών καρπών και προϊόντων αυτών που περιέχουν αφλατοξίνες, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία».

(ΦΕΚ 4075/06.09.2021). Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1239/25.102021 (ΑΔΑ:Ψ5ΩΙ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΔ)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 / 1954 / ΔΜ / ΠΟΛ 1133 / 06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β'2149).(ΦΕΚ 5203/10.11.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2209/12.11.2021 (ΑΔΑ: 99ΓΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΜΕ)

«Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1243/15.11.2021 (ΦΕΚ 5298/15.11.2021)

«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2209/12.11.2021 (ΑΔΑ: 99ΓΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΜΕ)

«Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1243/15.11.2021 (ΦΕΚ 5298/15.11.2021)

«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2213/12.11.2021 (ΑΔΑ: 91ΘΧ46ΜΠ3Ζ-ΜΗΒ)

«Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αρ. Πρωτ.:30/003/000/4450/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6Κ8Μ46ΜΠ3Ζ-ΨΤΗ)

«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ.26/2021 Α.Υ.Ο. Χαρακτηρισμός δειγμάτων τσουρεκιών που περιέχουν κουμαρίνη, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.» (ΦΕΚ  4092/07.09.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2212/15.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΞ46ΜΠ3Ζ-Σ99)

«Διευκρινίσεις ως προς την έννοια της εφάπαξ αποζημίωσης για την ορθή εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167).»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2211/11.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΘ546ΜΠ3Ζ-ΩΔΘ)

«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2021 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της εκμετάλλευσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε σταθμό Μετρό.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2214/17.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΨΠ46ΜΠ3Ζ-8ΘΡ)

«Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1242/03.11.2021 (ΦΕΚ 5338/17.11.2021)

«Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr


  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2216/12.11.2021 (ΑΔΑ:6ΗΙ046ΜΠ3Ζ-1ΗΟ)

Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄5083) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2215/17.11.2021 (ΑΔΑ: 62Κ246ΜΠ3Ζ-ΦΒΑ)

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α΄181) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2216/12.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΗΙ046ΜΠ3Ζ-1ΗΟ)

«Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄5083) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2217 /19-11-2021

«Ε. 2217 /19-11-2021: Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2222 /19-11-2021

«Ε. 2222 /25-11-2021: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.προβολή».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1246/23.11.2021 (ΦΕΚ 5497/29.11.2021)

«Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2224/01.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΟΝ46ΜΠ3Ζ-ΨΥΖ)

«Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167).»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2225/02.12.2021 (ΑΔΑ:90ΡΔ46ΜΠ3Ζ-ΣΚΒ)

«Διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2228/10.12.2021 (ΑΔΑ:ΡΣΝΕ46ΜΠ3Ζ-Υ6Ε)

«Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2227/08.12.2021 (ΑΔΑ:6Ω2Σ46ΜΠ3Ζ-Κ6Ι)

«Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2022.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1249/09.12.2021 (ΦΕΚ 5779/10.12.2021)

«Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής»».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2229/10.12.2021 (ΑΔΑ:6Θ1Ν46ΜΠ3Ζ-8Ξ4)

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους επιτηδεύματος α) σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και β) σε σημεία στάθμευσης οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας»

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.:Ο.ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ2021/10.12.2021 (ΑΔΑ:6ΑΜΤ46ΜΠ3Ζ-Ε3Τ)

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α΄237)»

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1251/13.12.2021 (ΑΔΑ:6ΠΥ146ΜΠ3Ζ-6ΕΠ)

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής. (ΦΕΚ 5982/20.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1250/07.12.2021 (ΑΔΑ: Ω2ΙΞ46ΜΠ3Ζ-Β2Δ)

Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ΦΕΚ 5827/14.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2230/09.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΤ6546ΜΠ3Ζ-ΦΛ3)

Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 4040) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α1253/17.12.2021 (ΦΕΚ 6050/20.12.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορισμός ανώτατης ποσότητας», (Β’ 610).

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1254/16.12.2021 (ΦΕΚ 6053/20.12.2021)

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Διαδικασία και λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων από την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσίευση.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1255/17.12.2021 (ΦΕΚ 6053/20.12.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2231/17.12.2021 (ΑΔΑ:ΩΔΧ046ΜΠ3Ζ-Λ6Μ)

Επικαιροποίηση των οδηγιών εφαρμογής του νομικού πλαισίου χορήγησης ατέλειας από το δασμό εισαγωγής των συσκευών και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία (άρθρα 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09).

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΓΔΦΔ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2233/23.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΜΑΡ46ΜΠ3Ζ-ΚΡΥ)

«Διαχείριση των εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1257/20.12.2021 (ΦΕΚ 6180/23.12.2021)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1258/21.12.2021 (ΦΕΚ 6094/22.12.2021)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021 (Β΄ 3750) απόφασης»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1256/15.12.2021 (ΦΕΚ 6177/22.12.2021)

Eπέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Κέρκυρας.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2232/21.12.2021 (ΑΔΑ:6ΔΧΧ46ΜΠ3Ζ-ΠΜΦ)

«Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α΄167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.»

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2234/24.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΨΧ946ΜΠ3Ζ-ΖΦΦ)

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τον προσδιορισμό φόρου και εισφοράς σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού αργίας για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4256/2014 (Α’ 92) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 03.05.2021 κατά το οποίο επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω covid -19.»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2236/28.12.2021 (ΑΔΑ: 684Σ46ΜΠ3Ζ-Μ0Γ)
Παροχή οδηγιών για την αναγραφή της επιβαλλόμενης, στη διάθεση πλαστικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4736/2020 (Α’ 200) όπως ισχύει, εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1264/24.12.2021 (ΑΔΑ:6ΤΧΩ46ΜΠ3Ζ-Ω27)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021. (ΦΕΚ 6278/29.12.2021)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1269/28.12.2021 (ΦΕΚ 6301/29.12.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’  4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1259/20.12.2021 (ΦΕΚ 6288/29.12.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/ 14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1268 /28-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΓΦ46ΜΠ3Ζ-Κ9Ε)

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. (ΦΕΚ  6322/30.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1263/23.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ74Ψ46ΜΠ3Ζ-ΑΚΤ)

Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών. (ΦΕΚ 6317/30.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2237/29.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΠ3Ζ-9ΣΣ)

«Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C 2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1260/22.12.2021 (ΦΕΚ 6344/30.12.2021)

«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181). Καθορισμός διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2239/30.12.2021 (ΑΔΑ:61ΔΒ46ΜΠ3Ζ-4ΧΡ)

«Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων αναφορικά με την αναγραφή της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται από την 01/01/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200) όπως ισχύει, επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2238/30.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΛΨ46ΜΠ3Ζ-ΙΑΣ)

«α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν.4864/2021 (Α΄ 237/02.12.2021)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημερωμένου έως 31.12.2021.» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1266/23.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΔΒΛ46ΜΠ3Ζ-3ΞΘ)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β΄ 3134) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», των υποχρεώσεων των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. (ΦΕΚ 6364/31.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1275/31.12.2021 (ΦΕΚ 6375/31.12.2021)

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1261/23.12.2021 (ΦΕΚ 6389/31.12.2021)

«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης» του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1267/23.12.2021 (ΦΕΚ 6399/31.12.2021)

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265).

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1273/31.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ81846ΜΠ3Ζ-2ΓΕ)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).» (ΦΕΚ 6404/31.12.2021)


 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2001/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΦΡ46ΜΠ3Ζ-Ω17)

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (Β΄2853) για τη διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2003/31.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ6Ε46ΜΠ3Ζ-Μ75)

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού του εξαγωγέα και την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1001/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Δ0646ΜΠ3Ζ-ΦΗΠ)

Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (B' 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου  αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» ΦΕΚ 11/07.01.2022

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1272/29.12.2021 (ΦΕΚ 6465/31.12.2021)

«Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» - Παράταση προθεσμίας.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1002/03.01.2021 (ΦΕΚ 15/07.01.2022)

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1271/30.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΕ846ΜΠ3Ζ-3ΩΩ)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).» (ΦΕΚ 6476/31.12.2021)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Αριθμ.πρωτ.: Ο ΔΤΔ Γ 1001405 ΕΞ/31.12.2021 (ΑΔΑ: 949Υ46ΜΠ3Ζ-ΜΔΟ)
«Οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισόδου κι εισαγωγής στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα τους, του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017, των εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών αυτού.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε2004/11.01.22 (ΑΔΑ: 64Ι546ΜΠ3Ζ-ΦΔΗ)

«Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1274/29.12.2021 (ΑΔΑ:6Δ6846ΜΠ3Ζ-Φ7Κ)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/ 24.10.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β'4861).» (ΦΕΚ  6452/31.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2205/13.01.2022 (ΑΔΑ:Ψ3Ρ046ΜΠ3Ζ-ΨΚΞ)

«Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β΄6317)»»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2006/18.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Π846ΜΠ3Ζ-Σ4Ι)

«Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδήμιας COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α' 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α' 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1004/11.01.2022 (ΦΕΚ 119/19.01.2022)

Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1003/07.01.2022 (ΑΔΑ:9ΙΔΛ46ΜΠ3Ζ-Α6Γ)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149) (ΦΕΚ 126/19.01.2022)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2007/17.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΓ0Ι46ΜΠ3Ζ-ΓΧΡ)

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-12-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2744) “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2008/19.01.2022 (ΑΔΑ: 9Τ0Ι46ΜΠ3Ζ-Ω11)

Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας), λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1006/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΟ846ΜΠ3Ζ-Δ1Ψ)

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). (ΦΕΚ 157/21.01.2022)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1007/19.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΚΗ46ΜΠ3Ζ-ΑΗ5)

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  (ΦΕΚ 157/21.01.2022)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1005/18.01.2022 (ΦΕΚ 164/24.01.2022)

Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2022, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1008/17.01.2022 (ΦΕΚ 164/24.01.2022)

Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α., για το έτος 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1009/24.01.2022 (ΦΕΚ 188/25.01.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243/15.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5298).

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1010/27.01.2022 (ΦΕΚ 304/31.01.2022)

Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2009/27.01.2022

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί θεμάτων σχετικών με τα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση διαγραφής οχήματος, θέσης σε ακινησία και μεταβίβασης εντός του χρόνου παράτασης της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1015/24.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΑΙ46ΜΠ3Ζ-ΧΚΚ)

«Εξειδίκευση  των  παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 (Α' 242) και της αριθ. Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 1171) - καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.» (ΦΕΚ 436/07.02.2022). Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1018/31.01.2022 (ΑΔΑ:ΩΖΙΡ46ΜΠ3Ζ-ΞΔΖ)

«Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του.» (ΦΕΚ 440/07.02.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1016096 ΕΞ 2022/25.02.2022

«Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Ουκρανίας περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ (Donetsk) και Λουχάνσκ (Luhansk) και την εντολή των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις περιοχές– Κανονισμός (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου»

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1016498 ΕΞ 2022/28.02.2022

«Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου – Ενσωμάτωση στο υποσύστημα TARIC»

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1016528 ΕΞ 2022/28.02.2022

«Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/328 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.»


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ1018055 ΕΞ2022 /03.03.2022

«Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία – Κανονισμός (ΕΕ) 2022/345 του Συμβουλίου»

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2023/02.03.2022 (ΑΔΑ:9ΠΜΗ46ΜΠ3Ζ-ΔΔ4)

Παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1034/09.03.2022

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (ΦΕΚ 1098/11.03.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1034/09.03.2022

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (ΦΕΚ 1098/11.03.2022)


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1032/03.03.2022 (ΑΔΑ: 68ΛΞ46ΜΠ3Ζ-ΙΦ7)

«Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.» (ΦΕΚ 1140/14.03.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ1021328 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ:Ω51Ψ46ΜΠ3Ζ-Β5Π)

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/394 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1035/08.03.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ5Ε46ΜΠ3Ζ-Π4Π)

Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 2960/2001 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως (ΦΕΚ 1212/16.03.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Α 1019936 ΕΞ2022/ 09.03.2022

Ανάρτηση επικαιροποιημένου καταλόγου με καταστήματα του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2025/17.03.2022 (ΑΔΑ:ΡΕΛΓ46ΜΠ3Ζ-ΓΨΞ)

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2021.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1039/14.03.2022 (ΦΕΚ 1313/21.03.2022)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2026/18.03.2022 (ΑΔΑ: 981Ξ46ΜΠ3Ζ-Ο6Τ)

Νέοι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υποκείμενων στον φόρο εγγεγραμμένων στη Βουλγαρία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2027/22.03.2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΕΝ46ΜΠ3Ζ-Λ6Ξ)

Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ.γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Α'167), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4873/2021 (Α'248).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2028/22.03.2022 (ΑΔΑ:916Π46ΜΠ3Ζ-76Β)

Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2029/2403.2022 (ΑΔΑ:69ΩΡ46ΜΠ3Ζ-ΨΨ4)

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2030/23.03.2022 (ΑΔΑ:ΩΑΛΑ46ΜΠ3Ζ-ΒΔΙ)

Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022/18.03.2022 (ΑΔΑ:ΨΛ7Γ46ΜΠ3Ζ-Ψ27)

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/428 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1038/14.03.2022 (ΦΕΚ 1475/30.03.2022)

Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1042/29.03.2022 (ΦΕΚ 1515/30.03.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α' 167)» (Β'1098).    Έντυπο Ε1

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΔΘΕΚΑ Β 1027547 ΕΞ/31.03.2022 (ΑΔΑ:9ΞΘ46ΜΠ3Ζ-Β28)

Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1934 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2031/29.03.2022 (ΑΔΑ: 9Ξ8Β46ΜΠ3Ζ-9ΣΧ)

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της περιπτ. ιστ΄της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2033/31.03.2022 (ΑΔΑ:99ΙΨ46ΜΠ3Ζ-ΝΘΨ)

Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας- Σώρευση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 7 του Πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ- ΚΑΜΑ (2022/C131/02).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1043/01.04.2022 (ΦΕΚ 1638/05.04.2022)

Καθορισμός των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί κινήτρων για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1045/05.04.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΠΥ46ΜΠ3Ζ-3Υ9)

Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β' 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.(ΦΕΚ 1722/09.04.2022)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2035/05.04.2022 (ΑΔΑ:ΡΠΤΦ46ΜΠ3Ζ-ΤΨ7)

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία: Α.1035/08-03-2022 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.2960/01  σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως» (Β' 1212)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1032906 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΩΣΓ46ΜΠ3Ζ-ΞΒ9)

Κοινοποίηση Απόφασης 598/2022 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2022 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2058/2020 του Συμβουλίου.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1032576 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΔΝ646ΜΠ3Ζ-1Α1)

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/577 του Συμβουλίου  για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα  λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1032575 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΣΜΥ46ΜΠ3Ζ-8ΒΠ)

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠ.45053 ΕΞ 2022/05.04.2022

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2036/19.04.2022 (ΑΔΑ:6ΟΚ246ΜΠ3Ζ-9ΗΛ)

Έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από άλλο πρόσωπο πλην του δωρεοδόχου για λογαριασμό του δωρεοδόχου.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2038/15.04.2022 (ΑΔΑ:6ΝΣΧ46ΜΠ3Ζ-Ξ3Γ)

Κοινοποίηση διατάξεων των Κεφαλαίων Α' Β' και Δ' του Μέρους Γ' και του Μέρους Η' του ν. 4916/2022 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου  βιβλίου του ν. 4738/2020  - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις»  (Α' 65) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2037/18.04.2022 (ΑΔΑ:6ΔΕ546ΜΠ3Ζ-1Ρ2)

Σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα και ελεύθερα καύσιμα.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜ. 30/004/000/485/2022 (ΦΕΚ 1931/19.04.2022)

Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1102/2008» (L137).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1052/20.04.2022 (ΦΕΚ 2063/26.04.2022)

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. (ΕΝΤΥΠΟ Ν)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2040/20.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΓΑ46ΜΠ3Ζ-ΡΓΚ)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2039/20.04.2022 (ΑΔΑ:6Υ4Ρ46ΜΠ3Ζ-5Ε2)

Ανακοίνωση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς για εγγραφή στο σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μέσω του REX Trader Portal (Οδηγός Χρήστη REX TRADER)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1047/14.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΤ5Β46ΜΠ3Ζ-Ε4Φ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’1470). (ΦΕΚ 2102/28.04.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1049/14.04.2022 (ΦΕΚ 2102/28.04.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία A.1001/24.12.2019 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β’ 102).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1050/18.04.2022 (ΦΕΚ 2106/28.04.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1051/18.04.2022 (ΦΕΚ 2106/28.04.2022)

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1054/21.04.2022 (ΦΕΚ 2154/03.05.2022)

Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:0 ΔΕΑΦ 1036323 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΜ4546ΜΠ3Ζ-ΛΥΕ)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του ν. 4921/2022 (Α΄75) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1053/20.04.2022 (ΦΕΚ 2171/04.05.2022)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1037384 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ:ΩΑΓΠ46ΜΠ3Ζ-4ΒΦ)

Ενημέρωση για την ανάκληση Ανακοινώσεων στους Εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές σκόρδου, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το Μπαγκλαντές και υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας από τις δικαιούχες χώρες της ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. Δ.ΟΡΓ.Α 1038031 ΕΞ 2022/05.05.2022 (ΦΕΚ 2199/05.05.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1058/06.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΤΝΑ46ΜΠ3Ζ-Ε8Λ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και Β’ 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). (ΦΕΚ 2240/06.05.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1056/21.04.2022 (ΑΔΑ:6ΝΑΧ46ΜΠ3Ζ-7ΤΣ)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων. (ΦΕΚ 2237/06.05.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ1037162 ΕΞ 2022/03.05.2022

Απαγορεύσεις και περιορισμοί - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1057/03.05.2022 (ΦΕΚ 2314/11.05.2022)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 (Β’ 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.30/003/000/1828 (ΦΕΚ 2356/12.05.2022)

Καθορισμός απόδοσης της φράουλας, ως πρώτης ύλης αποσταγματοποιείων, σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2042/10.05.2022 (ΑΔΑ:97ΕΡ46ΜΠ3Ζ-ΟΣΡ)

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ΄αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1059/13.05.2022 (ΑΔΑ:6ΨΥΛ46ΜΠ3Ζ-ΔΘ)

Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001. (ΦΕΚ 2365/13.05.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2041/03.05.2022 (ΑΔΑ:6Π0Ν46ΜΠ3Ζ-ΔΚΨ)

Κοινοποίηση της αριθμ. 208/2019 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και παροχή οδηγιών σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής των αλλοδαπών ανταποκριτών ξένου τύπου

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2043/12.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΞΦΦ46ΜΠ3Ζ-5ΥΕ)

Aπαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2045/17.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΥΡΛ46ΜΠ3Ζ-5ΤΛ)

Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες – φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α' 65).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2044/17.05.2022 (ΑΔΑ:6Π2Μ46ΜΠ3Ζ-ΥΩΝ)

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248), Πίνακας αντιστοίχισης διατάξεων

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1061/17.05.2022 (ΑΔΑ:9Ξ9846ΜΠ3Ζ-ΨΥΗ)

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α'129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού. Αρχείο σε ΦΕΚ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1062/19.05.2022 (ΑΔΑ:9Ψ5Ε46ΜΠ3Ζ-Π3Ξ)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022.(ΦΕΚ 2480/20.05.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1060/24.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΒΤΔ46ΜΠ3Ζ-ΗΗΘ)

Διαδικασία απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία. (ΦΕΚ 2537/24.05.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1041429 ΕΞ2022/12.05.2022

Είσοδος στην ΕΕ τροφίμων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στους επίσημους ελέγχους σε Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2046/26.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΘΗ046ΜΠ3Ζ-ΛΘΕ)

Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Χρόνος και τρόπος διαβίβασης δεδομένων των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1063/01.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΟΧΥ46ΜΠ3Ζ-7ΜΜ)

Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

(ΦΕΚ  2695/01.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1070/30.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΦΓ46ΜΠ3Ζ-24Η)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/31.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021»(Β’ 6375). (ΦΕΚ 2741/02.06.2022)

  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2048/03.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΝ46ΜΠ3Ζ-ΖΥΗ)

Κοινοποίηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α’ 129), όπως ισχύει.

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1072/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΚΨ46ΜΠ3Ζ-ΣΥΦ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με  ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4582) (ΦΕΚ 2834/Τεύχος Β΄/07.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2047/02-06-2022 (ΑΔΑ: 90ΦΠ46ΜΠ3Ζ-3ΚΠ)

Συμπλήρωση της Ε. 2057/2021 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ν.4172/2013 (Α΄167) στις μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1048348 ΕΞ 2022 /01-06-2022 (ΑΔΑ: 974Κ46ΜΠ3Ζ-2ΓΖ)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 36, 37και 45 του ν. 4936/2022 (Α΄105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» [ Ν. 4936 / 2022 (απόσπασμα) ]

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: Ψ8Δ746ΜΠ3Ζ-ΜΜ3)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24 και 28 του ν. 4935/2022 (Α΄ 103) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 103/Τεύχος Α΄/26.05.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1049951 ΕΞ 2022 /08-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ69846ΜΠ3Ζ-9ΓΗ)

Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ - Φιλής, της ΕΕ – κρατών της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ), της ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής, της ΕΕ – Εκουαδόρ, Κολομβία και Περού, της ΕΕ – Νότιας Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στις αντίστοιχες Συμφωνίες.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΛ Η 1050646 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΚ9246ΜΠ3Ζ-ΜΔ1)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 του ν.4937/2022 (Α' 106)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1077 /15-06-2022 (ΑΔΑ: 67ΠΘ46ΜΠ3Ζ-6Ξ5)

Διαδικασία για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2022, κατά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. (ΦΕΚ 3011/Τεύχος Β΄/15.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1079 /15-06-2022

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265). (ΦΕΚ 3100/Τεύχος Β΄/17.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1052525 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 9Β8Δ46ΜΠ3Ζ-ΦΧ3)

Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/870 (L152/108 3-6-2022) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 (για τα προσωρινά μέτρα απελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται στα Ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1074 /09-06-2022 (ΑΔΑ: 66ΘΨ46ΜΠ3Ζ-5ΘΝ)

Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού. (ΦΕΚ 3036/Τεύχος Β΄/17.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1080 /15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΓΝ46ΜΠ3Ζ-ΤΛΕ)

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (ΦΕΚ 3146/Τεύχος Β΄ /22.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΛ2746ΜΠ3Ζ-9ΛΟ)

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο Δ.Ε.Ε. Ε 1055387 ΕΞ 2022 /22-06-2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 59, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 95 και 105 του ν. 4941/2022 («Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Tαμείου Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις, Α΄113/16-6-2022).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1078 /10-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ο7Ι46ΜΠ3Ζ-07Ω)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1192/2021 (Β’3869) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο"(Α΄201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (ΦΕΚ 3212/Τεύχος Β΄/23.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1083 /23-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ8Υ46ΜΠ3Ζ-ΔΤΚ)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. (ΦΕΚ 3272/Τεύχος Β΄/24.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1084 /23-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΘΜΤ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/30.7.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867). (ΦΕΚ 3275/Τεύχος Β΄/24.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1076 /08-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΧ146ΜΠ3Ζ-8ΞΓ)

Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων (ΦΕΚ 3313/Τεύχος Β΄/28.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1082 /22-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ4146ΜΠ3Ζ-7Α9)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1106/2021 (Β’ 1976) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ). (ΦΕΚ 3324/Τεύχος Β΄/28.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1081 /20-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΝΡΟ46ΜΠ3Ζ-ΩΞΨ)

Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΦΕΚ 3340/Τεύχος Β΄/28.06.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1086 /04-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΝ046ΜΠ3Ζ-ΕΨΛ)

Επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου. (ΦΕΚ 3431/Τεύχος Β΄/04.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1088 /01-07-2022 (ΑΔΑ: 647Φ46ΜΠ3Ζ-0ΡΓ)

Τροποποίηση της με αριθμό Α.1243 απόφασης με θέμα «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. (ΦΕΚ 3476/Τεύχος Β΄/05.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1058790 ΕΞ 2022 /04-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΤΠ46ΜΠ3Ζ-ΥΩΥ)

Οδηγίες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για προϊόντα καταγωγής Ρωσίας.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1087 /30-06-2022 (ΦΕΚ 3489/Τεύχος Β΄/05.07.2022)

Καθορισμός παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ορισμός του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής και είσπραξης αυτών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1085 /24-06-2022 (ΑΔΑ: 63Λ546ΜΠ3Ζ-ΙΩ5)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1867) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» καθώς και των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 (Β' 3398) αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. (ΦΕΚ 3491/Τεύχος Β΄/05.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2050 /04-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦ146ΜΠ3Ζ-ΝΤΖ)

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθ. Ε. 2230/09.12.2021 Εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τα παραστατικά πώλησης που γίνονται αποδεκτά από τα αρμόδια Τελωνεία για την επιστροφή ΕΦΚ για την περίοδο 1-1-2022 έως 31-3-2022


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1060485 ΕΞ 2022 /24-06-2022 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΠ3Ζ-ΦΩΖ)

Χορήγηση στοιχείων κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 997 του ΚΠολΔικ (ΠΔ 503/1985).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΡ ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1058903 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 63ΦΔ46ΜΠ3Ζ-ΣΒΕ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων της Γενικής Διεύθυνσης της Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και λοιπών διατάξεων αυτής. (ΦΕΚ 3534/Τεύχος Β΄/08.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1090 /05-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ0646ΜΠ3Ζ-Π5Φ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) και άλλες ρυθμίσεις. (ΦΕΚ 3540/Τεύχος Β΄/08.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1089 /05-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΤΨ46ΜΠ3Ζ-Ο2Ξ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1087/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β’ 1691). (ΦΕΚ 3594/Τεύχος Β΄/08.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1091 /06-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΩ946ΜΠ3Ζ-ΜΥΗ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579). (ΦΕΚ 3604/Τεύχος Β΄/08.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1094/07.07.2022 (ΦΕΚ 3651/12.07.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 (Β’ 4086) περί της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2051/06.07.2022 (ΑΔΑ:9ΝΟΦ46ΜΠ3Ζ-ΡΑΑ)

Απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του όρου της αμοιβαιότητας για την ευνοϊκή φορολόγηση των αλλοδαπών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες και αποκτούν περιουσία αιτία θανάτου ή δωρεάς.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1092 /04-07-2022 (ΑΔΑ: 686Υ46ΜΠ3Ζ-0ΟΞ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 3294). (ΦΕΚ 3698/Τεύχος Β΄/13.07.2022)

  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΙΚ 88507 /23-06-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄2760)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1097 /13-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚ946ΜΠ3Ζ-ΒΩΟ)

Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023. (ΦΕΚ 3793/Τεύχος Β΄/18.07.2022)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1064803 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΒΞΚ46ΜΠ3Ζ-ΩΑ3)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν. 4955/2022 (Α’ 139/14.07.2022) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις (Ν. 4955/2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1096 /12-07-2022 (ΦΕΚ 3818/Τεύχος Β΄/21.07.2022)

Εξειδίκευση των παραβάσεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1065317 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΔΞ946ΜΠ3Ζ-7ΟΓ)

Ενημέρωση αναφορικά με την εισαγωγή Φυσικών Μεταλλικών Νερών

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2052 /21-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΥΖ46ΜΠ3Ζ-Ψ8Β)

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α' 101) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφορών πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α' 77), με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2021 έως και 2025, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4955/2022 (Α' 139).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο Δ.Ε.Ε. Ε 1065801 ΕΞ 2022/21-7-2022

Kοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45, 49, 50, 62 (παρ. 1), 80, 81, 82 και 91 του ν. 4954/2022 («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», Α' 136/9.7.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1098 /13-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΖΝ46ΜΠ3Ζ-ΜΙΚ)

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.». (ΦΕΚ 3940/Τεύχος Β΄/25.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1095 /05-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΝΗ46ΜΠ3Ζ-6Θ4)

Τροποποίηση ΠΟΛ.1026/2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη. β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας»- Αναμόρφωση-επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και προσαρμογή της διαδικασίας, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ψηφιοποίησή της. (ΦΕΚ 3896/Τεύχος Β΄/25.07.2022)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1066385 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΜΟΓ46ΜΠ3Ζ-2ΟΡ)

Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2022/1279 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2022, για τα προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2054/20.07.2022 (ΑΔΑ:ΡΒΙΘ46ΜΠ3Ζ-ΒΒΩ)

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Α.1257/20.12.2021 (Β’ 6180) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2055/21.07.2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΖΚ46ΜΠ3Ζ-ΨΚΔ)

Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β΄της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/01, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 και του άρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄139/14-07-2022).

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1100/21-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ρ646ΜΠ3Ζ-ΩΜ9)

Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022. (ΦΕΚ 4008/Τεύχος Β΄/29.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1101 /27-07-2022 (ΑΔΑ: 6Λ2Β46ΜΠ3Ζ-Υ96)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. (ΦΕΚ 4072/Τεύχος Β΄/29.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1102 /27-07-2022 (ΑΔΑ: 657Τ46ΜΠ3Ζ-Β5Τ)

Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 (Α΄281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4  του ιδίου ως άνω νόμου. (ΦΕΚ 4073/Τεύχος Β΄/29.07.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2057 /29-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Τ946ΜΠ3Ζ-ΣΜ8)

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1081/20.06.2022  απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ “Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή  ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων” – Παροχή οδηγιών εφαρμογής.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1069134 ΕΞ 2022 /29-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΜΥ46ΜΠ3Ζ-2ΛΛ)

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/1269 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2056 /29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΜΞ46ΜΠ3Ζ-1ΒΠ)

Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α΄126) και παροχή οδηγιών

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1105 /29-07-2022 (ΦΕΚ 4190/Τεύχος Β΄/08.08.2022)

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4949/2022.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2058 /04-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΛΡ46ΜΠ3Ζ-8ΞΝ)

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης Δ212, κατόπιν εκδόσεως της αποφάσεως Α.1074/2022, σχετικά με τη «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1103 /29-07-2022 (ΦΕΚ 4207/Τεύχος Β΄/08.08.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1107 /05-08-2022 (ΦΕΚ 4265/Τεύχος Β΄/10.08.2022)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 /1954 /ΔΜ /ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄2149).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΌΦΑΣΗ Α.1104/28.07.2022 (ΦΕΚ 4165/04.08.2022)

Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολόγητων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1110/05.08.2022 (ΦΕΚ 4334/16.08.2022)

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.»

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1108/03.08.2022 (ΦΕΚ 4318/12.08.2022)

Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ /18/17-01-1997) Απόφασης Υπ. Οικονομικών «Διαδικασία  απαλλαγής από ΦΠΑ της  παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς  αγοραστή – ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί  για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους –Μέλους-»

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ο.ΔΕΑΦ 1071691 ΕΞ 2022/05.08.2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 150/30.07.2022 (Ν.4964/2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1109/04.08.2022 (ΑΔΑ:69ΡΝ46ΜΠ3Ζ-ΣΙ7)

Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων. (ΦΕΚ 4318/12.08.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2060/12.08.2022 (ΑΔΑ:638Α46ΜΠ3Ζ-14Ξ)

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α΄65).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1111/11.08.2022 (ΦΕΚ 4353/17.08.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098).


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1112/12.08.2022 (ΦΕΚ 4352/16.08.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579).


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E. 2061/12-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ο0Α46ΜΠ3Ζ-ΜΟΖ)

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2063 /12-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΗ846ΜΠ3Ζ-ΖΨΩ)

Κοινοποίηση του άρθρου 25 του ν.4950/2022 (Α΄ 128) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1113 /12-08-2022 (ΑΔΑ: 95Λ746ΜΠ3Ζ-01Φ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α’ 170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). (ΦΕΚ 4375/Τεύχος Β΄/18.08.2022)
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΙΚ 115671 /11-08-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107602ΕΞ2022/27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές τις χώρας το καλοκαίρι του 2021.» (Β’ 3986)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΙΚ 118478 /19-08-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107602ΕΞ2022/27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές τις χώρας το καλοκαίρι του 2021.» (Β’ 3986).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1115 /22-8-2022 (ΦΕΚ 4485/Τεύχος Β΄/24.08.2022)

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2065 /25-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ι8Ζ46ΜΠ3Ζ-9ΜΑ)

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1114 /12-8-2022 (ΦΕΚ 4504/Τεύχος Β΄/25.08.2022)

Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2064 /24-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ80Θ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΨ)

Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 (Α' 251)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1118 /29-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΤΞ46ΜΠ3Ζ-ΜΞΕ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ « Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχοι της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β’ 4485). (ΦΕΚ 4579/Τεύχος Β΄/30.08.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1117 /26-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΠ046ΜΠ3Ζ-Ν15)

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, των διαδικασιών αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε κομιστές αξιογράφων, κατ’ εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α' 150). (ΦΕΚ 4619/Τεύχος Β’/01.09.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1120 /31-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΘΔ46ΜΠ3Ζ-ΕΥΣ)

Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021, έως την 02/09/2022, λόγω τεχνικής αδυναμίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τους από 29/08/2022 έως 30/08/2022. (ΦΕΚ 4627/Τεύχος Β΄/01.09.2022)


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E. 2066 /02-09-2022 (ΑΔΑ: 61Ε346ΜΠ3Ζ-Τ02)

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από κολυμβητήρια.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30/003/000/3214/02.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΔ7Μ46ΜΠ3Ζ-ΧΝΨ)

Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30/003/000/3222 /05-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΒ46ΜΠ3Ζ-Χ9Ε)

Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 333 /2007 [Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2022]

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1121 /29-08-2022 (ΦΕΚ 4642/Τεύχος Β΄/02.09.2022)

Επίσπευση επιστροφής Φ.Π.Α. με χρήση μεθόδου ανάλυσης κίνδυνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1119 /11-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΑΓ46ΜΠ3Ζ-ΧΣ4)

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. (ΦΕΚ 4647/Τεύχος Β΄/05.09.2022)


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2067 /31-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Φ446ΜΠ3Ζ-Χ57)

Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C(2022) 4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα άτομα που έχουν ανάγκη στην Ουκρανία.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΕΦ Α 1082538 ΕΞ 2022 /07-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΓ46ΜΠ3Ζ-ΧΔΖ)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 12, 27 και 28 του ν. 4965/2022 με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α' 162/2.9.2022). (ΦΕΚ 162/Τεύχος Α΄/02.09.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2069 /07-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ78Π46ΜΠ3Ζ-ΞΜΥ)

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης προσώπων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του Άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022 (Α’ 136).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E. 2070 /07-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΦΕ46ΜΠ3Ζ-ΡΥΝ)

Επιβολή φόρου ασφαλίστρων επί των ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την ασφάλιση των μελών τους.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1124 /06-09-2022 (ΦΕΚ 4812/Τεύχος Β΄/12.09.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2071 /13-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΔΩ46ΜΠ3Ζ-Ψ69)

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στην περίπτωση παράδοσης ακινήτου σε αναστολή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - Α' 248), το οποίο παραδίδεται κατόπιν πλειστηριασμού.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1085549 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΛ46ΜΠ3Ζ-66Σ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085). (ΦΕΚ 4859/Τεύχος Β΄/14.09.2022)

  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1125/02.09.2022 ( ΦΕΚ 4889/16.09.2022)

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4919/2022 (Α' 71).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2072/15.09.2022 (ΑΔΑ:610Β46ΜΠ3Ζ-ΔΝΕ)

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1087498 ΕΞ 2022/15.09.2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΡ46ΜΠ3Ζ-ΩΡΣ)

Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2022 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.(Απόφαση αριθ.1/2022 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Μαρτίου 2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ο ΔΤΔ Γ 1090271 ΕΞ 2022/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΓ646ΜΠ3Ζ-Ε0Ξ)

Κοινοποίηση διατάξεων του Μέρους Β΄ «Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου» του Νόμου 4955/2022 (ΦΕΚ 139 Α’).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1127 /22-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ3Τ46ΜΠ3Ζ-ΘΞΗ)

Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. (ΦΕΚ 5032/Τεύχος Β΄/27.09.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1091335 ΕΞ 2022 /26-09-2022 (ΑΔΑ: 6Δ1Ζ46ΜΠ3Ζ-4ΦΑ)

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των ειδικών κανόνων καταγωγής των προϊόντων (Συνημμένο έγγραφο σχετικά με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1089797 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΥΨΦ46ΜΠ3Ζ-ΣΙ2)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (ΦΕΚ 5061/Τεύχος Β΄/28.09.2022)

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1130/30.09.2022 (ΑΔΑ:Ψ8Ο846ΜΠ3Ζ-ΝΦ6)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1102/27.07.2022 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου» (Β’ 4073). (ΦΕΚ 5150/Β/04.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1131/27.09.2022 (ΑΔΑ:Ω29546ΜΠ3Ζ-5Θ4)

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.

(ΦΕΚ 5150/Β/04.10.2022)

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1128/21.09.2022 (ΦΕΚ 5182/06.10.2022)

Καθορισμός της αρμόδιας αρχής, του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή/και κράτος μέλος κατανάλωσης.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο.Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ2022/03.10.2022

Ο. Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ 2022 /03-10-2022: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του ν. 4972/2022 (Α΄181/23-9-2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.30/002/000/7218/03.10.2022 (ΑΔΑ:6ΣΞΞ46ΜΠ3Ζ-4ΑΛ)

Είσπραξη Δ.Ε.Χ.Ε. μέσω e-παραβόλου (e-ΔΕΧΕ). (ΦΕΚ 5244/10.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1134/05.10.2022 (ΑΔΑ:Ρ1ΜΙ46ΜΠ3Ζ-ΩΡ4)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β' 19). (ΦΕΚ  5241/10.10.2022 & ΦΕΚ 5246/10.10.2022)

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1136/12.10.2022 (ΑΔΑ: 6Η7Ν46ΜΠ3Ζ-1ΧΗ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

(ΦΕΚ 5289/12.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1129/27.09.2022 (ΑΔΑ:62Β2Κ46ΜΠ3Ζ-Χ3Ν)

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.(ΦΕΚ 5393/19.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1137/13.10.2022 (ΑΔΑ:6ΘΥΘ46ΜΠ3Ζ-Θ71)

Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων.(ΦΕΚ 5412/Β/19.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1138/12.10.2022 (ΑΔΑ:Ψ65Χ46ΜΠ3Ζ-Κ87)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261) , μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους. (ΦΕΚ 5437/20.10.2022)

Συνημμένο Έντυπο Ν.3299

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2075/17.10.2022 (ΑΔΑ:6ΛΙΟ46ΜΠ3Ζ-ΠΨΖ)

Κοινοποίηση του άρθρου 48 του ν. 4975/2022 (Α' 187) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού CοVΙD-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:Ο ΔΕΑΦ 1103129 ΕΞ 2022/14.10.2022 (ΑΔΑ:6ΖΩΕ46ΜΠ3Ζ-Τ2Χ)

Μη επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α' 201).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2077/20.10.2022 (ΑΔΑ:686Λ46ΜΠ3Ζ-ΩΨΑ)

Παροχή οδηγιών για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ (άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν.4972/2022 ( Α΄181))

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1140/17.10.2022 (ΦΕΚ 5472/21.10.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2076/20.10.2022 (ΑΔΑ:ΩΧΚΕ46ΜΠ3Ζ-ΔΦ9)

Φορολογική μεταχείριση αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1141/21.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΩΨΛ46ΜΠ3Ζ-Ξ7Ψ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 (Α’ 170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν.4449/2017 (Α΄7), αναφορικά με τον χρόνο υποβολής αυτού. (ΦΕΚ 5473/Β/24.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1106334 ΕΞ2022/21.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΞΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΝΦΜ)

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής1 της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΠΕΜ) (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής (1) της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΡΕΜ) (2022/C 405/04))

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ 1106670 ΕΞ 2022/20.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΔΓΕ46ΜΠ3Ζ-4Μ7)

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την τελωνειακή αντιπροσώπευση και το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου (Μέρος Β' ν.4955/2022,  Ά 139).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1139/17.10.2022 (ΦΕΚ  5511/25.10.2022)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1145/24.10.2022 (ΦΕΚ 5535/26.10.2022)

Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών αποθηκών και αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Α1108781 ΕΞ 2022 ΔΔΘΕΚΑ Α/26.10.2022 (ΑΔΑ:ΩΣΗΒ45ΜΠ3Ζ-ΛΛ2)

Νέες δασμολογικές ποσοστώσεις για προϊόντα χάλυβα καταγωγής Ρωσίας - Καν. (ΕΕ) 2022/1904 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΣΤΕΠ Δ1107915 ΕΞ2022/24.10.2022 (ΦΕΚ 5536/Β/26.10.2022)

Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:Ο.ΔΕΑΦ 1108406 ΕΞ 2022/25.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΘΓΚ46ΜΠ3Ζ-ΚΥ3)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ.5, 28, 30, 44, 77, 84, 88, 95 και 112 του ν. 4982/2022 με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α΄195/15.10.2022).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ1108545 ΕΞ 2022/24.10.2022 (ΑΔΑ:9ΡΟΔ46ΜΠ3Ζ-ΞΕ2)

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2022/1904 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1146/24.10.2022 (ΑΔΑ:96Ρ146ΜΠ3Ζ-ΦΞ0)

Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

(ΦΕΚ 5536/Β/26.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1144/20.10.2022 (ΦΕΚ 5575/31.10.2022)

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2023.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1149/26.10.2022 (ΑΔΑ:6Β3Β46ΜΠ3Ζ-ΞΚΞ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Β΄1475), ως προς την προθεσμία διαβίβασης για τους λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης. (ΦΕΚ 5578/31.10.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1151/31.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΡΑ646ΜΠ3Ζ-53Ν)

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (ΑΠΑΑ) - “Δήλωση κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής my PROPERTY”. (ΦΕΚ 5603/01.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1156/03.11.2022 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΡ46ΜΠ3Ζ-9ΑΛ)

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.(ΦΕΚ 5646/03.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1153/02.11.2022 (ΑΔΑ:Ψ0ΟΩ46ΜΠ3Ζ-ΜΒ5)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013» (Β’ 19/2014 και Β’113/2014).

(ΦΕΚ 5635/02.11.2022)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1110316 ΕΞ 2022 /31-10-2022

Οδηγίες αναφορικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις για την διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1157 /04-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ8Γ46ΜΠ3Ζ-ΝΞΣ)

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 Η του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και του άρθρου 13 Α του Ν. 2523/1997, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών. (ΦΕΚ 5651/Τεύχος Β΄/04.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο Δ.Ε.Ε. Β 1112478 ΕΞ 2022 /03-11-2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 62, της παρ. 2 του άρθρου 67 και του άρθρου 92 του Ν. 4986/2022 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις», Α' 204 / 28-10-2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1152 /27-10-2022 (ΑΔΑ: 67Η646ΜΠ3Ζ-ΦΛΙ)

Διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ/ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ. (ΦΕΚ 5697/Τεύχος Β΄/07.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1158 /04-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΡΦ46ΜΠ3Ζ-ΨΕ4)

Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης (ΦΕΚ 5703/Τεύχος Β΄/07.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1112969 ΕΞ2022 /04-11-2022 (ΑΔΑ: 69ΧΠ46ΜΠ3Ζ-ΠΓΥ)

Καθορισμός της οργάνωσης, της δομής και της λειτουργίας του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) (ΦΕΚ 5751/Τεύχος Β΄/10.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2079/31.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΝΒΛ46ΜΠ3Ζ-Ψ5Ν)

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Εκτ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912 και την εγκύκλιο Ε. 2019/2022 του Διοικητή ΑΑΔΕ, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4714/2020 που αφορούν τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, τις αλυσιδωτές συναλλαγές, τις προϋποθέσεις απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, καθώς και την κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού 2018/1912.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2080/10.11.2022 (ΑΔΑ:6ΒΟΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΣΙ)

Παροχή οδηγιών για τον επιμερισμό του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής, που εξετάζεται ανά διετία, στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξή του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1114756 ΕΞ 2022/10.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΤΟΘ46ΜΠ3Ζ-ΘΨΤ)

Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής, της ΕΕ – Εκουαδόρ, Κολομβία και Περού, της ΕΕ – Νότιας Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στις αντίστοιχες Συμφωνίες.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1159/02.11.2022 (ΑΔΑ:Ψ70Ν46ΜΠ3Ζ-ΒΥΜ)

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 129 του ν.2960/01 (Α' 265) σχετικά με την Άδεια Διακίνησης Οχημάτων. (ΦΕΚ 5770/11.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1160/04.11.2022 (ΑΔΑ:Ρ1ΡΤ46ΜΠ3Ζ-78Ε)

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.(ΦΕΚ 5796/14.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1161/09.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΙ3Φ46ΜΠ3Ζ-8ΨΡ)

Οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα - Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας απόσταξης των εν λόγω πρώτων υλών στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), καθώς και της απόδοσης αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.(ΦΕΚ 5800/14.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:0 ΔΕΛ ΙΒ1116459 ΕΞ2022/09.11.2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α΄206/4.11.2022) «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1162 / 16-11-2022 (ΦΕΚ 5870/Τεύχος Β΄/17.11.2022)

Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο, καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων - “Δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο μέσω της εφαρμογής myPROPERTY”

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1118021 ΕΞ 2022/15.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΡΓ46ΜΠ3Ζ-8ΔΩ)

Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2022/1039 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την αναστολή ορισμένων δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγούνται σε ορισμένες δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ για το έτος 2023 (L173/59/30.6.2022)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 63ΞΩ46ΜΠ3Ζ-Τ6Φ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 όμοιας (Β' 142), ως προς τoν καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος, που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες. (ΦΕΚ 6002/Τεύχος Β΄/24.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1164/21.11.2022 (ΑΔΑ:ΩΖ7Λ46ΜΠ3Ζ-49Φ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β’ 4485). (ΦΕΚ 6016/28.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1165/22.11.2022 (ΑΔΑ:98Η446ΜΠ3Ζ-37Ξ)

Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 6009/25.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1124515 ΕΞ2022/24.11.2022 (ΑΔΑ:6ΦΑΕ46ΜΠ3Ζ-ΙΝΙ)

Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας για καύση - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν. 4994/2022 (ΦΕΚ. 215/Α/18-11-2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1170/30.11.2022 (ΑΔΑ:6ΓΙΨ46ΜΠ3Ζ-ΧΗΒ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/23.6.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» (Β'1943). (ΦΕΚ 6112/30.11.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1167/22.11.2022 (ΦΕΚ 6105/30.11.2022)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 / 1954 / ΔΜ / ΠΟΛ 1133 / 06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄2149).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΔΘΕΚΑ Β 1126172 ΕΞ2022/01.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΧ6Ψ46ΜΠ3Ζ-ΦΔ3)

Ανακοίνωση σχετικά με τα έγκυρα αποδεικτικά καταγωγής για προϊόντα καταγωγής Ακτής Ελεφαντοστού κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 2 Δεκεμβρίου 2022, δυνάμει της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ — Ακτής Ελεφαντοστού

(Ανακοίνωση 2022/C452/06) της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2081/30.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ο46ΜΠ3Ζ-473)

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την ερμηνεία της έννοιας της παροχής υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο των οριζομένων στη διάταξη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1171/29.11.2022 (ΦΕΚ 6185/06.12.2022)

Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265)» (Β’ 6399).

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2083 /07-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΕΚ146ΜΠ3Ζ-Χ6Ρ)

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2084 /07-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΗΜ46ΜΠ3Ζ-Δ35)

Παροχή διευκρινίσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β’ 5241 και Β’ 5246) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Υ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας” (Β΄19)».

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30/003/000/4434 /08-12-2022 (ΑΔΑ: 6Ο0Ζ46ΜΠ3Ζ-6ΔΨ)

Αποστολή κανονισμού σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-ΤΗC) στους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα τους (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2022/1393)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο Δ.Ε.Ε. Α 1123298 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 40 και 46 του ν. 4994/2022 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», Α΄215/18-11-2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1172 /09-12-2022 (ΦΕΚ 6244/ΤΕΥΧΟΣ Β’/09.12.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1131711 ΕΞ 2022 /12-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΝ246ΜΠ3Ζ-ΥΙΨ)

Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων κατά την έκδοση Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR. 1 στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Καταγωγής

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1175 /09-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΙ246ΜΠ3Ζ-ΙΣΗ)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω κληρονομικής διαδοχής, όταν υπάρχει μηχανογραφική αδυναμία υποβολής αυτής λόγω απενεργοποίησης της σχετικής εφαρμογής. (ΦΕΚ 6363/Τεύχος Β΄/15.12.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1176 / 09-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΦΩ46ΜΠ3Ζ-100)

Καθορισμός α) των προϋποθέσεων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2690/2001 και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001 και β) των κυρώσεων, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του ν. 2960/2001. (ΦΕΚ 6365/Τεύχος Β΄/15.12.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1177 /14-12-2022 (ΦΕΚ 6353/ΤΕΥΧΟΣ Β’/14.12.2022)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1156/2022 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5646)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2085 /14-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΧ346ΜΠ3Ζ-03Π)

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης λογισμικού και δήλωσης εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με προβλεπόμενες κυρώσεις επί των ανωτέρω δηλώσεων.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1135112 ΕΞ 2022 /19-12-2022 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-4ΣΦ)

Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2334 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά την εφαρμογή της παρακολούθησης των αποφάσεων που αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες και για την καθιέρωση ευελιξίας στις διαδικασίες έκδοσης ή σύνταξης αποδεικτικών καταγωγής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2022/2334)


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΙΚ 180536 ΕΞ 2022 /08-12-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 164552 ΕΞ 2022 /10.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας." (Β' 5769)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2087/16.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΩΡ646ΜΠ3Ζ-2Υ5)

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 171 του ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1179/19.12.2022 (ΦΕΚ 6531/20.12.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1156/2022 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5646).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.Ο ΔΟΣ Α 1135382 ΕΞ2022/19.12.2022 (ΑΔΑ:96Μ646ΜΠ3Ζ-9ΕΞ)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4879/2022 (Α’4/17.1.2022) “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου”.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΙΚ 179679 ΕΞ 2022/08.12.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244 ΕΞ 2022/ 31.5.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021 , στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β'2760).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1181/20.12.2022 (ΦΕΚ 6645/22.12.2022)

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2088/16.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΩ0Κ46ΜΠ3Ζ-ΜΝΘ)

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022  Κ.Υ.Α. (Β' 5800) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΙΚ 183009 ΕΞ 2022/14.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΓΤΔΗ-ΜΒΒ)

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2089/21.12.2022 (ΑΔΑ:Ψ4ΔΒ46ΜΠ3Ζ-Θ9Π)

Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1178/14.12.2022 (ΦΕΚ 6691/23.12.2022)

Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1183/22.12.2022 (ΑΔΑ:ΩΝΠ246ΜΠ3Ζ-7ΔΞ)

Αναγνώριση φυσικής απομείωσης (φύρας) στον μη καβουρδισμένο καφέ της περ. γ) της παρ.1 του άρθρου 53 Α του ν.2960/2001 (Α΄265), κατά το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του σε φορολογική αποθήκη, υπό καθεστώς αναστολής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 65 του ανωτέρω νόμου. (ΦΕΚ 6750/27.12.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1138394 ΕΞ 2022/22.12.2022 (ΑΔΑ:98ΕΡ46ΜΠ3Ζ-12Ω)

Κοινοποίηση ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης TAXUD για τροποποίηση του πρωτοκόλλου 1 όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Α1138999 ΕΞ 2022/28.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΩΜΡ46ΜΠ3Ζ-ΔΛΦ)

Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των διασαφήσεων που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:Ο ΔΕΕΦ Β1137388 ΕΞ2022/19.12.2022

 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70, 71 του ν. 5000/2022  (ΦΕΚ Α΄226/9.12.2022)


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2090/20.12.2022 (ΑΔΑ:ΩΤ2246ΜΠ3Ζ-Ι6Ζ)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9,10 και 77  του ν. 5000/2022–«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α΄226)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1184/20.12.2022 (ΑΔΑ:Ω8ΚΚ46ΜΠ3Ζ-ΠΤΜ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/ 24-12-2019 (Β’ 102/2020) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών», ως προς την προθεσμία α) εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών, με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας και β) επιστροφής ενσήμων ταινιών, μηδενικής αξίας, προς καταστροφή. (ΦΕΚ 6799/29.12.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1182/22.12.2022 (ΦΕΚ 6859/29.12.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2091 /28-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΞ5Ι46ΜΠ3Ζ-ΥΡΜ)

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη', της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2094 /30-12-2022 (ΑΔΑ: 6Ω0Π46ΜΠ3Ζ-ΣΧΓ)

Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1173 /07-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΟ846ΜΠ3Ζ-ΞΟΥ)

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ (ΦΕΚ 6953/Τεύχος Β’/30.12.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  Δ.ΟΡΓ.Α 1138555 ΕΞ 2022 /23-12-2022 (ΑΔΑ: 6Λ5646ΜΠ3Ζ-6Η4)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και των αρμοδιοτήτων Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). (ΦΕΚ 6995/Τεύχος Β’/31.12.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1185 /28-12-2022 (ΦΕΚ 6997/Τεύχος Β΄/31.12.2022)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση παραβάσεων και προστίμων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης και της αποστολής των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Ο. ΔΕΑΦ 1139620 /29-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΧ46ΜΠ3Ζ-ΓΤ0)

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39, 40, 46 και 49 του ν. 5005/2022 με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου  - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 236/21.12.2022).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1190 /30-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ3Φ46ΜΠ3Ζ-ΖΑ8)

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’ 3940). (ΦΕΚ 6993/ΤΕΥΧΟΣ Β’/31.12.2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E. 2093 /30-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΥ346ΜΠ3Ζ-3Κ8)

Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α΄ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2022)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1187 /30-12-2022 (ΦΕΚ: 6956/ΤΕΥΧΟΣ Β’/30.12.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475).


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1188 /30-12-2022 (ΦΕΚ: 6960/ΤΕΥΧΟΣ Β’/30.12.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470), όπως ισχύει.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Ο. 3268 /30-12-2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58, 97, 106, 114, 115, 120, 121, 122, 124 και 129 του ν. 5007/2022 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α'241/23.12.2022) (ΦΕΚ 241/ΤΕΥΧΟΣ Α’/23.12.2022)
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1002 /28-12-2022 (ΦΕΚ 10/Τεύχος Β΄/09.01.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β΄810).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ ΟΡΓ. Α 1140270 ΕΞ 2022 /30-12-2022 (ΦΕΚ 7188/Τεύχος Β΄/31.12.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιότητας Τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Τμήματος της υφιστάμενης Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατόπιν της παύσης λειτουργίας αυτής, Τμήματος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

  

Αγορανομικές Διατάξεις
Ανά σελίδα