ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εγγραφές Νέων Μελών
O.E., E.E., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για O.E., E.E., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.

Για την εγγραφή της επιχείρησής σας στο Μητρώο του Επιμελητηρίου χρειάζεται να προσκομίσετε σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα χωρίς επικύρωση τα παρακάτω:

1. Καταστατικό της εταιρίας νόμιμα δημοσιευμένο με τις τυχόν τροποποιήσεις του
2. Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος που χορηγήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. και των τυχόν μεταβολών που έχουν γίνει
3. Για το κάθε μέλος της εταιρίας:
 • Δ. Α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής ή Άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
 • Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αρ., Ταχυδρομικός Κώδικας, Περιοχή
 • Τηλέφωνο Κατοικίας ή/και Κινητό Τηλέφωνο
5. Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας
 • Τηλέφωνα
 • Fax
 • E-mail
 • Http
6. Πληροφοριακά στοιχεία για την εταιρία:
 • Πλήθος Αυτοαπασχολούμενων
 • Πλήθος εργαζομένων
 • Παραγόμενα προϊόντα /υπηρεσίες
 • Χώρες Εξαγωγών
 • Αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης στην αγγλική γλώσσα

Ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας απαιτείται και η προσκόμιση δικαιολογητικών όπως:

1. Κατάσταση του βασικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της επιχείρησης [ποσότητα & περιγραφή] με σφραγίδα της επιχείρησης & υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
2. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας, που χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης (πληροφορίες στα τηλ.: 2313325521, 2313325444, 2313325505 και 2313325517, διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη)
Σημείωση : Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του, με την οποία θα δεσμεύεται για την μελλοντική προσκόμιση της άδειας λειτουργίας ή της νόμιμης απαλλαγής από την έκδοσή της.
3. Ειδική Άδεια Λειτουργίας, όπου απαιτείται (εργ. παρ. τροφίμων & ποτών, κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, εργ. παρ. φαρμάκων, συνεργεία αυτοκινήτων, κ.ά.)
4. Ειδική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οδοντοτεχνίτες, οπτικοί, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, κ.ά.)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Σε εφαρμογή του Ν. 2472/97, γνωστοποιείται ότι τα στοιχεία της επιχείρησής σας τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία του Β.Ε.Θ.
Η μη απόδοση των στοιχείων αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται ΜΟΝΟ με ρητή δήλωσή σας.