ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Αργυροχρυσοχόοι
Μητρώο Αργυροχρυσοχόων

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Κάθε κατασκευαστής κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, που έχει εργαστήριο ή έδρα, αντίστοιχα, στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να έχει Κωδικό Κατασκευαστή Κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6, ενότητα 6.1 «ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ / ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ» της με αρ. 91354 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» [ΦΕΚ 2983/Β’ /2017].

Ο Κωδικός Κατασκευαστή Κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα χορηγείται μετά από έγγραφη αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Πριν από την χρησιμοποίηση του Κωδικού, ο εγγεγραμμένος κατασκευαστής πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση και να προσκομίσει στο Β.Ε.Θ. αποτύπωμα της μεταλλικής σφραγίδας του σε μία μικρή μεταλλική επιφάνεια, για να λάβει από το Επιμελητήριο έγγραφη έγκριση χρήσης.

Η έγκριση χρήσης της μεταλλικής σφραγίδας με τον Κωδικό για όλες τις επιχειρήσεις, ανανεώνεται ανά τριετία, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους, μετά από υποβολή αίτησης και προσκόμισης πρόσφατων αποδεικτικών στοιχείων [α. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TAXISnet.gr με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, β. πρόσφατο τιμολόγιο αγοράς α’ υλών  (πολύτιμα μέταλλα), γ. πρόσφατο τιμολόγιο πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών ή σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής Ζ’ ημέρας].

Σε περίπτωση διακοπής των σχετικών εργασιών της επιχείρησης ή μεταφοράς της έδρας – εργαστηρίου του σε άλλη Επιμελητηριακή Περιφέρεια, ή αποδημίας στο εξωτερικό κ.λ.π., ο κατασκευαστής επιστρέφει την μεταλλική σφραγίδα και υποβάλει εγγράφως αίτηση ακύρωσης του Κωδικού.